Manylion Pwyllgor

Bwrdd Gweithredol

Diben y Pwyllgor

Y Bwrdd Gweithredol sy'n gyfrifol am waith cyffredinol y Cyngor ac yn cyfarfod bob pethefnos.

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn cynnwys Arweinydd y Cyngor, sef Cadeirydd y Bwrdd, a 9 aelod arall a benodir gan Arweinydd y Cyngor. Mae gan bob aelod o'r Bwrdd Gweithredol bortffolio sy'n diffinio ei gyfrifoldebau.

Mae penderfyniadau'r Bwrdd Gweithredol yn destun craffu gan gr?p arall o Gynghorwyr, sy'n cwrdd mewn pwyllgorau chraffu er mwyn gwirio a monitro gwaith y Bwrdd Gweithredol.

Mae Blaenraglen Waith (rhaglen o waith i ddatblygu polisïau newydd ac ati) yn gwella ac yn datblygu 'Y Gyllideb a'r Fframwaith Polisi'.Caiff y raglen ei pharatoi mewn cysylltiad â holl Adrannau'r Cyngor ac mae'n amlinellu'r penderfyniadau pwysig ynghylch polisïau a'r gyllideb sydd i'w gwneud gan y Bwrdd Gweithredol a'r Cyngor yn y 12 mis nesaf a chaiff ei diweddaru yn chwarterol.

Mae’r Bwrdd Gweithredol wedi cyhoeddu cynllun Symud Ymlaen yn Sir Gaerfyrddin yn ystod y 5 mlynedd nesaf.

 

 

Portffolio

 

Emlyn Dole

 

Arweinydd  - Y Cyng. Emlyn Dole (Plaid Cymru)

Arweinyddiaeth a Strategaeth Gorfforaethol;

Cadeirydd y Bwrdd Gweithredol;

Cynrychioli’r Cyngor ar CLlLC;
Datblygu Economaidd;

Yn cynrychioli’r Cyngor ar Ranbarth Dinas Bae Abertawe;

Cydweithio;

Marchnata a'r Cyfryngau;

Penodi Aelodau o'r Bwrdd Gweithredol;

Penderfynu ar bortffolios ABG;
Cyswllt â`r Prif Weithredwr;

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

 

Mair Stephens

 

 

 

Dirprwy Arweinydd– Y Cyng. Mair Stephens (Annibynnol)

Rheolwr Busnes y Cyngor;

Adnoddau Dynol;

Rheoli Perfformiad;

Archwilio Cymru;

Hyfforddiant;

T.G.Ch .;

T.I.C.

Cynllunio strategol

 

 

Cefin Arthur Campbell

 

Cymunedau a Materion Gwledig– Y. Cyng Cefin Campbell  (Plaid Cymru)

Materion Gwledig ac Ymgysylltu â'r Gymuned;

Diogelwch Cymunedol;

Yr Heddlu;

Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015

Trechu Tlodi;

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol;

Cyswllt y Trydydd Sector:

Cydraddoldeb;

Strategaeth Newid yn yr hinsawdd.

 

 

Peter Hughes Griffiths

 

Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth– Y Cyng. Peter Hughes Griffiths (Plaid Cymru)

Llysgennad Cynghorau Tref a Chymuned;

Datblygu'r Iaith Gymraeg;

Theatrau;

Chwaraeon;

Canolfannau Hamdden;

Amgueddfeydd;

Llyfrgelloedd;

Parciau Gwledig;

Twristiaeth.

 

 

Glynog Davies

 

Addysg a Phlant – Y Cyng. Glynog Davies (Plaid Cymru)

Ysgolion;

Gwasanaethau Plant;

Anghenion Addysgol Arbennig;

Diogelu;

Cartrefi Seibiant;

Gwasanaeth Gwella Ysgolion Integredig Rhanbarthol;

Dysgu Oedolion yn y Gymuned;

Gwasanaethau Ieuenctid;

Aelod arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc; Llysgennad Ieuenctid

Gwasanaethau Arlwyo Ysgolion

 

 

link to details of Cllr. Hazel Evans

 

Amgylchedd– Y Cyng. Hazel Evans (Plaid Cymru)

Sbwriel;

Clanhau Strydoedd;

Gwasanaethau Priffyrdd a Thrafnidiaeth;

Cynnal a Chadw Tiroedd;

Gwasanaethau Adeiladu;

Gofalu;

Clanhau Adeiladau;

Cynlluniau Argyfwng;

Llifogydd.

Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

 

 

Linda Evans (2)

 

 

 

Tai – Cyng. Linda Evans (Plaid Cymru)

Tai - Cyhoeddus;
Tai - Preifat;
Heneiddio'n dda

 

 

Philip Hughes

 

Diogelu'r Cyhoedd Y Cyng. Philip Hughes (Annibynnol)

Safonau Masnach;

Iechyd yr Amgylchedd.

Gorfodaeth Amgylcheddol;

Gorfodaeth Cynllunio;

Gwastraff Didrwydded;

Gwasanaethau Parcio;

Bio amrywiaeth

 

David Micheal Jenkins

 

Adnoddau – Y Cyng. David Jenkins (Plaid Cymru)

Cyllid a’r Gyllideb;

Effeithlonrwydd Corfforaethol;

Rheoli Eiddo / Asedau;

Caffael;

Budd-daliadau Tai;

Refeniw;
Gwasanaethau Statudol (Crwneriaid, Cofrestryddion, Etholiadol, Arglwydd Rhaglaw);

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog;

Canolfannau Cyswllt a Chanolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

 

Jane Tremlett

 

Gofal Cymdeithasol ac Iechyd– Y Cyng. Jane Tremlett (Annibynnol)

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion;

Gofal Preswyl;

Gofal Cartref;

Anableddau Dysgu;

Iechyd meddwl;

Cyswllt / Cydweithio / Integreiddio â’r GIG;
Pencampwr Gofalwyr;

Llysgennad Anabledd;

Pencampwr Gofal Dementia

Gwasanaethau Arlwyo Cartrefu Gofal

 

 

 

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad Postio:
Executive Board Support Office
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP