E-ddeisebau presennol

Mae e-ddeiseb yn ddeiseb sy'n casglu llofnodion ar-lein. Mae hyn yn caniatáu i ddeisebau a gwybodaeth ategol fod ar gael i gynulleidfa lawer ehangach na deiseb draddodiadol ar bapur.

Gall unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn Sir Gaerfyrddin, gan gynnwys y rhai dan 18 oed, drefnu neu lofnodi deiseb.

Mae ddeisebau yn rhan o ymrwymiad parhaus y Cyngor i wrando ar farn y cyhoedd a gweithredu arni.

Dewiswch dyddiadau cynharach isod i ddod o hyd i e-Deisebau wedi'u cwblhau ac ymatebion gan y Cyngor

Mae dau fath o ddeiseb: Bydd deisebau a lofnodir gan lai na 50 o etholwyr cofrestredig mewn perthynas â chopïau papur neu lai na 300 o etholwyr mewn perthynas ag e-ddeisebau yn cael eu cyfeirio'n awtomatig at yr adran sy'n gyfrifol am y maes gwasanaeth, a fydd yn ymateb yn uniongyrchol i'r deisebydd. Mae'n rhaid i ddeisebau a gyflwynir i gyfarfod y Cyngor (o dan Reol 10B o Weithdrefn y Cyngor) gynnwys 50 llofnod etholwr cofrestredig ar gyfer copïau papur a 300 o lofnodion etholwr cofrestredig ar gyfer e-ddeisebau.

There are no current ePetitions

Cefnogi e-ddeiseb

I gefnogi e-Ddeiseb sy'n bodoli eisoes dewiswch e-Ddeiseb ac ychwanegu eich enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost.

I gael gwybod mwy am y mater, gweler y ddogfen ategol gwybodaeth, a ddarparwyd gan y prif ddeisebydd, sydd ynghlwm wrth y e-Ddeiseb.

Cyflwyno e-ddeiseb

Gall ddeiseb ymwneud a â materion y mae gan y Cyngor bwerau neu ddyletswyddau yn eu cylch neu sy’n effeithio ar ardal yr awdurdod, neu ran o’r ardal honno, neu ar drigolion yr ardal honno, neu rai o’r trigolion hynny.

Ymwadiad

Nid yw'r Cyngor hwn yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y deisebau sydd ar ein wefan.Nid yw'r farn a fynegir yn y deisebau o reidrwydd adlewyrchu rhai'r darparwr.