Agenda

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

3.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNODION CYFARFOD Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 20FED MEDI 2023 pdf eicon PDF 139 KB

4.

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 169 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG Ch4 2023 pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL pdf eicon PDF 150 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR - ADOLYGIAD Ch3 2023 pdf eicon PDF 153 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 30 MEDI 2023 pdf eicon PDF 166 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

10.

ADOLYGIAD BENTHYCA GWARANNAU BYD-EANG HYD AT 30 MEDI 2023

11.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU Ch3 2023

12.

ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD

13.

ADRODDIAD HINSAWDD CYMRU GYFAN