Agenda a chofnodion drafft

Bwrdd Pensiwn - Dydd Mawrth, 18fed Hydref, 2022 2.00 yp

Lleoliad: Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol yn y cyfarfod.

 

3.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED A GYNHALWYD A 20FED GORFFENNAF 2022 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

CYTUNWYD bod cofnodion cyfarfod y Bwrdd Pensiwn a gynhaliwyd ar 20 Gorffennaf 2022 yn cael eu cadarnhau fel cofnod cywir.

 

4.

CYFARFOD PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED 11 HYDREF 2022 pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd yr adroddiadau a ystyriwyd gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ar 11 Hydref 2022, fel y nodwyd yng nghofnodion 4.1- 4.9 isod, er mwyn eu hystyried a gwneud sylwadau arnynt.

 

4.1

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA DYFED - 3 MAI 2022 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Nododd y Bwrdd fod cofnodion cyfarfod Bwrdd Pensiwn Cronfa Bensiwn Dyfed a gynhaliwyd ar 3 Mai, 2022 wedi'u derbyn gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed ar 11 Hydref 2022.

 

4.2

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2022 - 30 MEHEFIN 2022 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried adroddiad Monitro Cyllideb Cronfa Bensiwn Dyfed a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol ddiweddaraf am y cyfnod 1 Ebrill 2022 - 30 Mehefin 2022.

 

Cyfeiriodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau at y golofn rhagolygon cyllidebol yn yr adroddiad a oedd yn nodi ei bod ar gyfer 2022-2022 gan ddweud y dylai ddarllen '2022-2023’.

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch lefelau incwm sy'n uwch na'r hyn y cyllidebwyd ar ei gyfer, dywedwyd wrth y Bwrdd bod hyn i’w briodoli i gyfraniadau uwch. Er mwyn rhoi eglurhad, dywedwyd pan baratowyd proffiliau cyllideb ym mis Ionawr/Chwefror 2022 ar gyfer y flwyddyn nesaf nad oedd yn bosibl proffilio'r gyllideb yn gywir oherwydd amgylchiadau sy'n newid a llawer o ffactorau sy'n amrywio. Fodd bynnag, byddai addasiadau yn ystod y flwyddyn yn cael eu gwneud yn ôl y galw mewn ymateb i newidiadau yn y ffactorau hynny e.e. dyfarniadau cyflog a dyfarniadau cyflog cynyddrannol a allai arwain at gynyddu cyfraniadau.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

4.3

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEHEFIN 2022 pdf eicon PDF 13 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried yr adroddiad ynghylch Cysoni Arian Parod a roddai'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa ariannol Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022.

 

Cyfeiriwyd at y ddibyniaeth ar incwm buddsoddi i wneud taliadau buddion a gofynnwyd a oedd unrhyw oblygiadau i'r cyllidebau yn y dyfodol wrth i'r bwlch ehangu rhwng cyfraniadau sy’n cael eu derbyn a'r buddion sy'n cael eu talu.

 

Dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau fod diffyg o £10-£12m o ran cyfraniadau a oedd yn cael ei dalu drwy incwm buddsoddi. Pan gyhoeddir ffigurau chwyddiant Medi 2022 a phan fydd y cynnydd pensiwn ar gyfer y flwyddyn nesaf yn hysbys, byddai dadansoddiad llif arian a phrofion senario yn cael eu cynnal i asesu faint o incwm ychwanegol fyddai ei angen i fodloni gofynion pensiwn yn y dyfodol.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

4.4

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 275 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am Weinyddu Pensiynau. 

 

Roedd yr adroddiad yn cynnwys diweddariadau ar y gweithgareddau yn y gwasanaeth Gweinyddu Pensiynau ac roedd yn cynnwys materion rheoleiddiol, cyflogwyr newydd, y gofrestr torri amodau, i-Connect, cysoniad GMP a llif gwaith.

 

Mewn ymateb i bryderon ynghylch defnyddio i-Connect, dywedodd y Rheolwr Pensiynau eu bod yn parhau i roi anogaeth i'r cyflogwyr hynny sy'n rhan o'r cynllun nad ydynt yn weithredol ar i-Connect eto.

 

CYTUNWYD bod yr Adroddiad Gweinyddu Pensiynau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei nodi.

 

4.5

ADRODDIAD TORRI AMODAU 2022/23 pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd yr Adroddiad Torri Amodau, mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed, i'w ystyried. Nodwyd bod Adran 70 o Ddeddf Pensiynau 2004 yn pennu'r ddyletswydd gyfreithiol i riportio achosion o dorri'r gyfraith. Mae Côd Ymarfer Rhif 14, paragraffau 241 i 275, a gyhoeddwyd gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ym mis Ebrill 2015, yn rhoi cyfarwyddyd ynghylch rhoi gwybod am yr achosion hyn o dorri'r gyfraith.

 

Gan nad oedd unrhyw oblygiadau o ran yr achosion o dorri'r gyfraith nid oedd unrhyw adroddiad wedi'i anfon at y Rheoleiddiwr Pensiynau.

 

CYTUNWYD bod yr Adroddiad Torri Amodau mewn perthynas â Chronfa Bensiwn Dyfed yn cael ei nodi.

 

4.6

COFRESTRE RISG pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Bwrdd fod y Gofrestr Risg yn ddogfen waith sy'n tynnu sylw at yr holl risgiau a nodwyd mewn perthynas â swyddogaethau Cronfa Bensiwn Dyfed. Dywedwyd bod y gofrestr risg yn cael ei monitro a'i hadolygu'n rheolaidd i sicrhau bod risgiau wedi cael eu nodi a'u hasesu. Dywedwyd nad oedd unrhyw newidiadau ers cyfarfod blaenorol y pwyllgor. 

 

Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch risg Partneriaeth Pensiwn Cymru, dywedodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau er bod risg i ddechrau wrth i'r cronfeydd gael eu sefydlu, eu bod yn gweithredu'n effeithiol a bod Russell Investments, a oedd yn rheoli'r rhan fwyaf o'r Is-gronfeydd, wedi cynnal y diwydrwydd dyladwy priodol.  Roedd pob un o'r wyth o Gronfeydd Pensiwn Cymru wedi buddsoddi ym Mhartneriaeth Pensiwn Cymru ac wrth i lefel y buddsoddiad gynyddu, byddai lefel y risg yn gostwng.

 

Cyfeiriwyd at gyfeirnod risg DPFOP0016 ac at fethiant rheolwyr buddsoddi i sicrhau adenillion penodedig am gyfnod estynedig. Sicrhaodd Rheolwr y Trysorlys a Buddsoddiadau Pensiynau y Bwrdd bod gwaith monitro rheolaidd yn cael ei wneud ac y byddai unrhyw arwydd o fethiant am gyfnod estynedig dros y tymor hir yn cael sylw yn gynnar.

 

CYTUNWYD bod adroddiad y gofrestr risg yn cael ei nodi.

 

4.7

CYNLLUN HYFFORDDI 2022- 2023 pdf eicon PDF 67 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd Gynllun Hyfforddi Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2022-2023, a oedd yn darparu manylion am gyfarfodydd, digwyddiadau hyfforddi a'r aelodau a'r swyddogion y rhagwelwyd y byddent yn mynychu'r digwyddiadau.

 

CYTUNWYD bod Cynllun Hyfforddi Cronfa Bensiwn Dyfed ar gyfer 2021-22 yn cael ei nodi.

 

4.8

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU - DIWEDDARIAD Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 317 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

4.9

AILSTRWYTHURO ECWITI CAM III pdf eicon PDF 261 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad ar Gam III ailstrwythuro ecwiti Cronfa Bensiwn Dyfed a chytundeb Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed i ddyrannu 5% o'r Gronfa i Is-gronfa Ecwiti Cynaliadwy Partneriaeth Pensiwn Cymru.

 

CYTUNWYD bod adroddiad Cam III Ailstrwythuro Ecwiti yn cael ei nodi.

 

5.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2022 pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2022 a oedd yn amlinellu gwaith y Bwrdd Pensiwn drwy gydol 2022 a'r eitemau i'w cyflwyno ym mhob cyfarfod.

 

CYTUNWYD bod Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2022 yn cael ei nodi.

 

6.

CYNLLUN GWAITH Y BWRDD PENSIWN 2023 pdf eicon PDF 115 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Bwrdd yn ystyried Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2023 a oedd yn amlinellu gwaith arfaethedig y Bwrdd Pensiwn a'r eitemau i'w cyflwyno ym mhob cyfarfod.

 

CYTUNWYD bod Cynllun Gwaith y Bwrdd Pensiwn ar gyfer 2023 yn cael ei nodi.

 

7.

MONITRO CYLLIDEB Y BWRDD PENSIWN 1 EBRILL 2022 - 30 MEDI 2022 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Bwrdd adroddiad Monitro Cyllideb y Bwrdd Pensiwn fel yr oedd ar 30 Medi 2022. Cyfanswm y gwariant gwirioneddol oedd £13.5k.  Y gwariant a ragwelwyd ar gyfer y flwyddyn oedd £3k o danwariant o gymharu â'r gyllideb.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei nodi.

 

8.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd  ym mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

9.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEHEFIN 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy beryglu perfformiad buddsoddi.

 

Cafodd y Bwrdd Adroddiad Perfformiad a Risg yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol, a roddai wybodaeth mewn perthynas â pherfformiad y rheolwyr buddsoddi ar gyfer pob chwarter, pob 12 mis a chyfnodau treigl o 3 blynedd, gan ddod i ben ar 30 Mehefin 2022, ynghyd â chefndir y farchnad fyd-eang a materion i'w hystyried.

 

CYTUNWYD bod Adroddiad yr Ymgynghorydd Buddsoddi Annibynnol fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022 yn cael ei nodi.

 

10.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEHEFIN 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy beryglu perfformiad buddsoddi.

 

Cafodd y Bwrdd adroddiad perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022 a oedd yn nodi dadansoddiad o berfformiad o ran lefel y gronfa gyfan a chan y rheolwr buddsoddi am y cyfnodau cyn i'r gronfa gychwyn.

 

CYTUNWYD bod adroddiad Perfformiad Northern Trust ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022 yn cael ei nodi.

 

11.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEHEFIN 2022

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 8 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddai datgelu gwybodaeth yn cael effaith andwyol ar y Gronfa Bensiwn drwy beryglu perfformiad buddsoddi.

 

Cafodd y Bwrdd adroddiadau a ddarparwyd gan y Rheolwyr Buddsoddi i'w hystyried, a oedd yn nodi perfformiad pob rheolwr fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022:

 

·         BlackRock - Adroddiad Chwarterol 30 Mehefin 2022;

·         Schroders - Adroddiad Buddsoddi Ch2 2022;

·         Partners Group - Adroddiad Chwarterol Mehefin 2022;

·         Cronfa Tyfu Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 30 Mehefin 2022;

·         Cronfa Credyd Byd-eang Partneriaeth Pensiwn Cymru - 30 Mehefin 2022.

 

CYTUNWYD bod adroddiadau'r Rheolwyr Buddsoddi ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed yn cael eu nodi.