Agenda

Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed - Dydd Gwener, 22ain Medi, 2023 10.30 yb, WEDI EI OHIRIO

Cyswllt: Julie Owens  01267 224 088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR A GYNHALIWYD AR 26 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION BWRDD PENSIWN CRONFA BENSIWN DYFED 18 EBRILL 2023 pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

RHAGARCHWILIAD O DDATGANIAD CYFRIFON 2022-23 pdf eicon PDF 110 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

MONITRO CYLLIDEB 1 EBRILL 2023 - 30 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 117 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYSONI ARIAN PAROD FEL YR OEDD AR 30 MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 105 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD TORRI AMODAU pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

COFRESTR RISG pdf eicon PDF 112 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU: pdf eicon PDF 114 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.1

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU pdf eicon PDF 136 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.2

Y WYBODAETH DDIWEDDARAF GAN Y GWEITHREDWR pdf eicon PDF 496 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN HYFFORDDI 2023-2024 pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

ADOLYGIAD O'R DYRANIAD ASEDAU STRATEGOL 2023 pdf eicon PDF 113 KB

Dogfennau ychwanegol:

14.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

15.

MEINI PRAWF GWERTHUSO - PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU CAFFAEL GWEITHREDWR

16.

ADOLYGIAD O BERFFORMIAD BENTHYCA GWARANNAU NORTHERN TRUST 2022-23

17.

ADRODDIAD YMGYSYLLTU ROBECO 1 IONAWR 2023 - 31 MAWRTH 2023

18.

ADRODDIAD PERFFORMIAD A RISG YMGYNGHORYDD BUDDSODDI ANNIBYNNOL 30 MEHEFIN 2023

19.

ADRODDIAD PERFFORMIAD NORTHERN TRUST 30 MEHEFIN 2023

20.

ADRODDIADAU'R RHEOLWR BUDDSODDI AR 30 MEHEFIN 2023