Swydd Weithredol

Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Disgrifiad

Aelod Cabinet dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Heneiddio'n Dda

Gofal Preswyl gan gynnwys cartrefi preswyl mewnol

Asesu a Rheoli Gofal

Gofal Cartref gan gynnwys gofal cartref mewnol a gwasanaethau ailalluogi

Pobl H?n ac eiddilwch

Anableddau Dysgu

Hyrwyddwr Ystyried Pobl H?n

Iechyd Meddwl

Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyrau

Taliadau Uniongyrchol

Aelod o'r Bwrdd Plant a Phobl Ifanc

Gwasanaethau Integredig gan gynnwys cyswllt â'r GIG a chydweithio rhwng iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed

Gofal Dementia

Rhianta Corfforaethol

Gwasanaethau Cymdeithasol i Blant

Gwasanaethau Cymorth Cymunedol

Diogelu Oedolion

Gwasanaethau Maethu

Gwasanaethau Mabwysiadu

Seibiant

Arolygiaeth Gofal Cymru

Strategaeth Atal

Comisiynydd Pobl H?n

Cefnogi Teuluoedd

Gwasanaethau a Gomisiynir

Diogelu Plant

Y Blynyddoedd Cynnar, Cymorth i Deuluoedd ac Atal

Anghenion Cymhleth a Phontio

Cyfiawnder Ieuenctid

Gofalwyr

 

Gwneir y swydd gan