Swydd Weithredol

Trefniadaeth a'r Gweithlu

Disgrifiad

Canolfannau Cyswllt a'r Canolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid

Gweithio ystwyth

Cydraddoldeb – polisi a'r gweithlu

Arweinydd Polisi Iechyd a Diogelwch

Adnoddau Dynol a Chynllunio'r Gweithlu

Cyflawni Blaenoriaethau'n Gorfforaethol

Rheoli Perfformiad

Gwasanaethau Etholiadol

Busnes a Gwella Gwasanaethau

Crwneriaid

Archwilio Cymru

Cofrestryddion (Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau)

Hyfforddiant – Dysgu a Datblygu

Ymgysylltu ag Undebau Llafur

TGCh Darparu Gwasanaethau Digidol

Datblygu Sgiliau

T.I.C. (Trawsnewid i Wneud Cynnydd)

Cynllunio Gweithlu Rhanbarthol

Cyswllt â'r heddlu

Rhaglen Sgiliau a Thalentau (Y Fargen Ddinesig)

Deddf Gwrthderfysgaeth a Diogelwch 2015

Amrywiaeth y Gweithlu

Hyrwyddwr y Lluoedd Arfog

Arweinyddiaeth Gymunedol

Y Rhaglawiaeth

Canolfannau Cymunedol

Cydlyniant Cymunedol a Mynd i'r Afael ag Eithafiaeth

Hyrwyddwr Gwrth-Gaethwasiaeth a Chyflogaeth Foesegol

Gwerthoedd Craidd

Iechyd Galwedigaethol

Llesiant Gweithwyr

Cwynion

Dyletswydd Economaidd-gymdeithasol

 

 

Gwneir y swydd gan