Swydd Weithredol

Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Gartrefi

Disgrifiad

Polisi Tai

Safleoedd teithwyr

Safon Tai Sir Gaerfyrddin

Ôl-ddyledion rhent

Arweinydd Digartrefedd a Chefnogi Pobl

Rhaglen ailsefydlu ffoaduriaid

Tai'r Sector Preifat

Safonau Ansawdd Tai Cymru

Cynnal a Chadw Tai ac Atgyweiriadau

Cartrefi yn Orsafoedd P?er

Addasiadau Tai

Gorfodi Materion Tenantiaeth

Cynlluniau Adnewyddu

Tai Amlfeddiannaeth gan gynnwys Trwyddedu

Tai Fforddiadwy a Dewisiadau Tai

Cynrychiolydd y Cabinet ar y Gr?p Llywodraethu Corfforaethol

Cymorth Tenantiaethau (Grant Cymorth Tai)

Gwasanaethau Democrataidd

Rheolwr Busnes y Cyngor (Llywodraethu, Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd)           

Arweinydd y Cabinet dros Ddatblygu

Arweinydd Trechu Tlodi a Chostau Byw

Y Gwasanaethau Cyfreithiol

Arweinydd y Gwasanaeth TGCh i Gynghorwyr

Tai Gwag a Dyrannu Tai Cyngor

Hyfforddiant i Landlordiaid

Llywodraethu Corfforaethol

Cymorth 3ydd Sector i'r Digartref

Prosiect Trawsnewid Tyisha

Grant Cymorth Tai

Cuddwylio, Rhyddid Gwybodaeth a diogelu data

 

Gwneir y swydd gan