Agenda item

DIWEDDARIAD CYLLID 2019-20.

Cofnodion:

Cafodd y Cyd-bwyllgor y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 hyd at 31 Rhagfyr 2019, a nododd fod gwaith yn cael ei wneud i gwblhau'r adroddiad hyd at ddiwedd y flwyddyn. Nodwyd bod yr adroddiad yn rhoi gwybodaeth fanwl benodol mewn perthynas â'r canlynol:

 

·         Cyllideb 2019-120 y Tîm Canolog

·         Cytundebau Lefel Gwasanaeth

·         Dyraniadau Grant 2019-20

·         Grantiau 2019-20, (gan gynnwys dadansoddiad yn Atodiad A o'r cyllid ar gyfer strwythur staffio newydd ERW (grant a chyllid craidd)

·         Risgiau

·         Cronfeydd wrth gefn

 

Tynnwyd sylw'r Cyd-bwyllgor at dudalen 3 yr adroddiad a oedd yn cyfeirio at y £59k ychwanegol mewn costau dileu swyddi o ganlyniad i wasanaeth parhaus oedd wedi'i hepgor o'r cyfrifiad gwreiddiol o £19k, a gymeradwywyd ar 9 Rhagfyr 2019, gan gynyddu'r gost gyffredinol i £78k.  Dywedwyd, er nad oedd y gost ychwanegol wedi'i chynnwys yng nghanlyniad rhagamcanol Tîm Canolog ar gyfer 2019-20 ac na ellid ei hariannu o'r grant oherwydd ei thelerau ac amodau penodol, ei bod wedi'i hariannu a'i bod yn cael ei thalu o'r cronfeydd wrth gefn erbyn hyn.

 

Tynnwyd sylw'r Cyd-bwyllgor hefyd at ddatblygu chwe gr?p strategol (321) ERW a throsglwyddo £32.5 miliwn iddo a oedd angen ei gymeradwyo.

 

PENDERFYNWYD 

9.1

Nodi sefyllfa ariannol ERW wedi'i diweddaru fel yr oedd ar ddiwedd Chwarter 3 blwyddyn ariannol 2019-20 a'r sefyllfa alldro ddrafft ar gyfer 2019-20

9.2

Cymeradwyo trosglwyddo arian i'r chwe gr?p strategol (321)

9.3

Nodi bod y £59k ychwanegol mewn costau statudol o ganlyniad i wasanaeth parhaus swydd yr Arweinydd Cymorth Uwchradd wedi'i ariannu ac na fyddai'n cael ei dalu o'r cronfeydd wrth gefn erbyn hyn

 

 

Dogfennau ategol: