Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol - Dydd Mercher, 7fed Mehefin, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr K. Davies a H. Jones.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau ynghylch buddiannau personol na chwip waharddedig.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

4.

SYSTEM IECHYD A GOFAL I ORLLEWIN CYMRU: PA MOR BELL, PA MOR GYFLYM? pdf eicon PDF 208 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad oedd yn manylu ar y cyfleoedd yn Sir Gaerfyrddin i ddatblygu a gweithredu system iechyd a gofal ar gyfer pobl h?n ar sail 'yr hyn sy'n bwysig' i'r boblogaeth hon ac a fyddai'n addas at y diben yn awr ac yn y dyfodol.

 

Croesawodd y Pwyllgor Rhian Matthews (Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda/CSG – Cyfarwyddwr System Integredig) i'r cyfarfod.  Rhoddodd y Cyfarwyddwr System Integredig fanylion i'r Pwyllgor am gyflwr presennol y system gofal iechyd a gofal cymdeithasol a'r heriau.  Nodwyd bod anghydbwysedd o ran y galw a'r capasiti sy'n ymwneud â rheoli anghenion y boblogaeth pobl h?n.  Roedd y boblogaeth fregus ac oedrannus yng Ngorllewin Cymru yn tyfu tua 3% y flwyddyn a byddai'n parhau i dyfu am o leiaf 10 mlynedd.  Byddai'r sefyllfa bresennol yn gwaethygu'n sylweddol heb newid a thrawsnewid.

 

Cydnabuwyd bod aros yn yr ysbyty am y rhai sy'n ddifrifol fregus yn golygu eu bod yn agored i niwed a chanlyniadau gwael gan gynnwys haint, risg uwch o gwympo yn ogystal â cholli cyhyrau a dirywiad mewn lefelau annibyniaeth blaenorol. Roedd hyn yn ei dro yn cynyddu'r angen am ofal a chymorth ar ôl eu rhyddhau gan gynyddu'r galw ar y lefel gyfyngedig o ofal cymdeithasol sydd ar gael.  Yn ogystal, mae cyfraddau rhyddhau gwael yn peryglu gallu'r Adrannau Achosion Brys i dderbyn cleifion sy'n cyrraedd mewn ambiwlans, gan arwain at oedi o ran trosglwyddo cleifion o ambiwlansys.

 

Nododd y Pwyllgor fod Cytundeb Adran 33 rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a oedd yn cefnogi strwythur rheoli integredig ar draws iechyd cymunedol a gofal cymdeithasol i oedolion h?n a datblygu llwybrau gofal integredig (Gartref yn Gyntaf) a oedd wedi dangos yn ystod y deuddeg mis diwethaf bod llai o angen gofal a chymorth ar gyfer elfen wedi'i thargedu o boblogaeth fregus a phobl oedrannus hyd at 85%.

 

Eglurodd y Cyfarwyddwr System Integredig fod y 'Gartref yn Gyntaf' yn ddull (nid gwasanaeth) a fabwysiadwyd gan dimau amlddisgyblaethol o weithwyr proffesiynol a oedd yn ymgorffori arfer gorau ar gyfer rheoli pobl fregus.  Roedd yn cynnwys mynediad cyflym i ofal a thriniaeth ar gyfer anghenion iechyd acíwt o fewn cyfnod o 1 i 2 awr gan ddarparu dewis arall diogel yn lle ysbyty.  Roedd hefyd yn darparu mynediad brys i ofal sylfaenol a darpariaeth ailalluogi o fewn cyfnod 8 – 72 awr i gefnogi pobl i dderbyn triniaeth ac i wella ar ôl anaf neu salwch.

 

Nodwyd bod Llesiant Delta yn darparu seilwaith digidol a monitro cleifion sy'n cael eu rheoli gartref drwy lwybr Delta Connect.

 

Nododd y Pwyllgor hefyd y manteision a'r trefniadau llywodraethu fel y manylir arnynt yn y cynllun.

 

Gofynnwyd nifer o gwestiynau ac roedd y prif faterion fel a ganlyn:

 

·    Mewn ymateb i bryderon a fynegwyd y gallai rhai cleifion ofyn am lefel o gymorth a allai eu rhoi mewn perygl, dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Integredig y byddai'r asesiad bob amser yn seiliedig ar yr hyn sy'n bwysig i'r unigolyn ond bod triniaethau gwahanol,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 4.

5.

DIWEDDARIAD PERFFORMIAD GOFAL CARTREF pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad yr oedd wedi gofyn amdano yn ymwneud â'r pwysau presennol ar ofal cartref, a'r effaith yr oedd hyn yn ei chael ar ryddhau cleifion o ysbytai. Bwriad yr adroddiad oedd rhoi sicrwydd bod cleifion yn cael cefnogaeth ddiogel i adael yr ysbyty ac roedd yn amlinellu'r pwysau a sut roedd Cyngor Sir Caerfyrddin yn ymateb i'r pwysau hynny.  Yr adroddiad oedd yr ail ddiweddariad yr oedd y Pwyllgor wedi'i gael a oedd yn cynnwys y data diweddaraf a gasglwyd ar 9 Mai 2023.

 

Amlygwyd bod tueddiadau'n sefydlogi a bod nifer o oriau a gomisiynwyd mewn perthynas â gofal cartref wedi'i sefydlogi.  Er gwaethaf y gwelliannau, rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor y byddai hyn yn cael ei drin yn ofalus a bydd perfformiad yn cael ei fonitro'n agos yn ystod y misoedd nesaf.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad

6.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiad Monitro ynghylch y Gyllideb Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol fel yr oedd ar 28 Chwefror 2023, mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2022/23.

 

Roedd y Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol yn rhagweld gorwariant o £6,920K ar y gyllideb refeniw ac amrywiad net o -£906K yn erbyn cyllideb gyfalaf a gymeradwywyd yn 2022/23. Y disgwyl oedd ar ddiwedd y flwyddyn y rhagwelwyd y byddai £1,338k o arbedion Rheolaethol yn erbyn targed o £1,603k yn cael eu cyflawni.

 

Dangosodd y prif amrywiadau ar gynlluniau cyfalaf amrywiant disgwyliedig (£362k) yn erbyn cyllideb net o £1,761k ar brosiectau gofal cymdeithasol, ac amrywiad (£544k) yn erbyn cyllideb net prosiectau'r Gwasanaethau Plant o £975k. 

 

Nodwyd mai'r disgwyl yw y byddai £1,338k o arbedion Rheolaethol yn erbyn targed o £1,603k yn cael ei gyflawni ar ddiwedd y flwyddyn.

 

Codwyd y cwestiynau/sylwadau canlynol wrth drafod yr adroddiad:

 

·    Mewn ymateb i ymholiad yngl?n â'r costau ychwanegol yn y Fframwaith Gofal Cartref yn sgil cefnogi darpariaeth wledig, dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Integredig fod hyn oherwydd costau cynyddol i gymell darparwyr gwasanaethau gofal cartref i weithio mewn ardaloedd mwy gwledig yn y Sir.

·    Nodwyd nad oedd y Bwrdd Iechyd yn darparu cyllid tuag at gost cymorth arbenigol ar gyfer anghenion cymhleth (Gwasanaethau Derbyn Gofal).  Rhoddodd y Pennaeth Plant a Theuluoedd drosolwg o'r sefyllfa genedlaethol a lleol mewn perthynas â'r argyfwng presennol ynghylch capasiti lleoliadau, ynghyd â'r newid yn y galw am anghenion darpariaeth gwasanaethau iechyd meddwl ar gyfer pobl ifanc ar ôl y pandemig.  Amlygwyd bod y galw yn newid yn barhaus a'i fod yn sefyllfa ansicr a bod darpariaeth grantiau Covid Llywodraeth Cymru wedi cuddio'r sefyllfa ariannol mewn blynyddoedd blaenorol ond yn awr roedd yr Awdurdod yn gorfod talu cost y galw ei hun.

·    Mewn ymateb i ymholiad ynghylch y ddarpariaeth o wasanaethau dydd sy'n cael eu lleihau o'i gymharu â'r lefelau cyn y pandemig, dywedodd swyddogion nad gwasanaethau dydd oedd yr ateb gorau bob amser a bod cyfleoedd dydd yn cael eu cynnig.  Ystyriwyd bod cyfleoedd dydd yn darparu gwell canlyniadau i unigolion ac yn aml maent yn fwy cost-effeithiol.  Cydnabuwyd nad cynnig gwasanaeth mewn adeiladau oedd yr ateb gorau bob amser.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn yr adroddiad

7.

EGLURHAD AM BEIDIO A CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU. pdf eicon PDF 71 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiad craffu canlynol: yn unfrydol.

 

·         Strategaeth Gwasanaethau Cymdeithasol 10 mlynedd

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r eglurhad am beidio â chyflwyno'r adroddiad.

8.

CYNLLUN WAITH Y PWYLLGOR CRAFFU IECHYD & GWASANAETHAU CYMDEITHASOL AR GYFER 2023/24 pdf eicon PDF 131 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried ei Flaengynllun Waith ar gyfer 2023/24 a baratowyd yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor sy'n ei gwneud yn ofynnol i Bwyllgorau Craffu ddatblygu a chyhoeddi blaenraglen waith bob blwyddyn gan glustnodi materion ac adroddiadau sydd i'w hystyried mewn cyfarfodydd yn ystod blwyddyn y cyngor.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gadarnhau'r Blaengynllun Gwaith ar gyfer y Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2023/24.

9.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 88 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi'r rhestr o eitemau ar gyfer y dyfodol a oedd i'w hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 5 Gorffennaf 2023.

10.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 17FED EBRILL, 2023 pdf eicon PDF 134 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 17 Ebrill 2023 gan eu bod yn gywir.