Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Gwener, 7fed Hydref, 2016 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 1 (Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd) Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1 JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 14 GORFFENNAF 2016 pdf eicon PDF 94 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod cofnod penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 14 Gorffennaf 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

LLWYBR TROED CYHOEDDUS 9/6, HAZELWELL HOUSE, HENDY-GWYN AR DAF. pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn manylu ar gais am wyro Llwybr Troed Cyhoeddus Cofrestredig 9/6o dan Adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Roedd y swyddogion wedi dod i'r casgliad fod y cais yn bodloni'r meini prawf a bennwyd yn y Ddeddf uchod, sef ei bod yn hwylus fod cwrs y llwybr yn cael ei wyro er budd perchennog y tir a groesir gan y llwybr, nad oedd y gwyriad arfaethedig llawer yn llai cyfleus i'r cyhoedd, nac ychwaith yn effeithio'n andwyol ar fwynhad y cyhoedd o'r llwybr yn ei gyfanrwydd.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cais a gwneud y Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus priodol yn unol ag adran 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

 

 

4.

CYMORTH ARIANNOL O'R GRONFA GRANT GANLYNOL: GRANT CRONFA'R DEGWM pdf eicon PDF 130 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

Clwb Rygbi Sanclêr                                                                            £10,000.00

Eglwys San Mihangel, Gelli Aur                                                         £3,000.00

Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch                                                £3,000.00