Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol - Dydd Mawrth, 4ydd Ebrill, 2017 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell 65 - Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Catherine Gadd  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

2.

GRANTIAU CYSYLLTIEDIG Â THRAFNIDIAETH LLYWODRAETH CYMRU 2017-18 pdf eicon PDF 368 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad a fanylai ar y cynigion oedd wedi'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru am y Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18. Pwysleisiwyd mai pwrpas y cynigion oedd sicrhau bod y prosiectau economaidd allweddol yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus fel y manylir yng Nghynllun Trafnidiaeth Lleol y Cyngor. Roedd y prosiectau'n cynnwys cefnogi datblygiad economaidd a helpu i hwyluso symud nwyddau a phobl yn ddiogel.

 

Esboniodd y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth y cafwyd datblygiadau pellach a bod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cyhoeddiadau cynnar yn amlinellu'r prosiectau a fyddai'n cael eu hariannu. Cafodd Cyngor Sir Caerfyrddin y dyfarniad uchaf o gyllid. Estynnodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ei longyfarchiadau i'r swyddogion am y gwaith yr oeddynt wedi'i gyflawni yn sicrhau'r cyllid hwn.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r cynnig oedd wedi'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru am y Gronfa Trafnidiaeth Leol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017-18, yn unol â'r adroddiad.

 

3.

SHOPMOBILITY CAERFYRDDIN pdf eicon PDF 194 KB

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad ynghylch cefnogi Shopmobility Caerfyrddin drwy grant pellach o £13,596 am gyfnod o 12 mis gan gychwyn ym mis Medi 2017. Esboniwyd bod Shopmobility yn un o brif flaenoriaethau Strategaeth Barcio Integredig y Cyngor. Roedd y Cyngor wedi cefnogi Cynllun Shopmobility Caerfyrddin ers 2011 ac roedd y trefniadau cyllido presennol yn dod i ben eleni. Nodwyd bod y Gr?p yn cael incwm drwy godi tâl a thrwy gynnal gweithgareddau i godi arian. Fodd bynnag, roedd yn dibynnu'n bennaf ar gefnogaeth ariannol gan y Cyngor.

 

PENDERFYNWYD rhoi grant pellach o £13,596 i gynorthwyo Shopmobility Caerfyrddin am gyfnod o 12 mis arall, yn amodol ar yr amodau yn yr adroddiad.

 

4.

SHOPMOBILITY LLANELLI pdf eicon PDF 176 KB

Cofnodion:

Ystyriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol adroddiad ynghylch cefnogi Shopmobility Llanelli drwy grant pellach o £14,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18 gan gychwyn ar 1 Ebrill 2017. Pwysleisiwyd bod Shopmobility yn un o brif flaenoriaethau Strategaeth Barcio Integredig y Cyngor. Roedd y Cyngor wedi cefnogi Cynllun Shopmobility Llanelli ers 2011 ac roedd y trefniadau cyllido presennol yn dod i ben eleni. Nodwyd bod y Gr?p  yn cael incwm drwy godi tâl a thrwy gynnal gweithgareddau i godi arian. Fodd bynnag, roedd yn dibynnu'n bennaf ar gefnogaeth ariannol gan y Cyngor.

 

Holodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol am lefel yr aelodaeth yng Nghynllun Llanelli ac esboniwyd bod demograffig economaidd-gymdeithasol Llanelli yn wahanol i Gaerfyrddin. Byddai swyddogion yn ymgymryd â thrafodaethau pellach â'r Gr?p ynghylch cynyddu aelodaeth a chreu incwm.

 

PENDERFYNWYD cynorthwyo Shopmobility Llanelli drwy grant pellach o £14,000 ar gyfer y flwyddyn ariannol 2017/18.

 

 

5.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 25AIN IONAWR 2017 pdf eicon PDF 128 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi ei gynnal ar 25 Ionawr 2017, gan ei fod yn gywir.