Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 9fed Tachwedd, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Peter Cooper.

 

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

C.  Jones

3 - Cais cynllunio PL/06541

Newid defnydd t? allan diangen yn un uned breswyl (adnewyddu caniatâd cynllunio W/38933 dyddiedig 15 Rhagfyr 2020), adeilad ym Mharc y Cnwc, Heol yr Hen Ysgol, Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5HA

Personol a rhagfarnol -  Yn adnabod yr ymgeisydd.

 

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 272 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.1       PENDERFYNWYD caniatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar          yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd         a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/03820

Gosod t?r delltwaith 30m ar gyfer 6 antena, 4 dysgl drawsyrru, 2 gabinet offer, 1 cabinet mesurydd, 1 cynhwysydd â phanel solar ar ei ben yn cynnwys generadur olew llysiau wedi’i drin â Hydrogen, batri a thanc biodanwydd, 3 arae o baneli solar yn sefyll ar eu traed eu hun a datblygiad ategol, gan gynnwys generadur a thanc tanwydd cysylltiedig, clos â ffens, wal gaergawell a llawr caled ar gyfer prosiect y Rhwydwaith Gwledig a Rennir, Planhigfa Clywedog, Ffarmers, Llanwrda, SA19 8PX

 

 

Yn dilyn cyflwyniad gan yr Uwch-swyddog Rheoli Datblygu [Aman Gwendraeth], rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd yn argymell cymeradwyo'r cais am y rhesymau a nodwyd yn yr adroddiad ysgrifenedig.

 

Cafwyd sylw a wrthwynebai'r cais ac a ailbwysleisiai’r pwyntiau yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a oedd yn cynnwys:

 

·       Cyfeiriad at y 67 o sylwadau sy'n gwrthwynebu'r cais;

·       Nid yw'r manteision anghymesur yn gorbwyso effeithiau negyddol y datblygiad;

·       Yr effaith esthetig negyddol ar yr amgylchoedd agored lle nad oes strwythurau modern ar hyn o bryd;

·       Nodwyd bod signal priodol ar gyfer ffonau symudol a band eang ffibr cyflym iawn yn yr ardal ar hyn o bryd ac na fyddai angen y datblygiad arfaethedig.

 

Ymatebodd asiant yr ymgeisydd a'r Uwch-swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd.

 

 

3.2       PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol           yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a   Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/06541

Newid defnydd t? allan diangen yn un uned breswyl (adnewyddu caniatâd cynllunio W/38933 dyddiedig 15 Rhagfyr 2020), adeilad ym Mharc y Cnwc, Heol yr Hen Ysgol, Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 15HA

 

 

4.

ADRODDIAD APELIADAU pdf eicon PDF 188 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i'r Adroddiad Apeliadau Cynllunio a oedd yn darparu gwybodaeth yn ymwneud ag apeliadau cynllunio a gyflwynwyd ar  30 Hydref, 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

 

5.

PERFFORMIAD Y GWASANAETH CYNLLUNIO - CHWARTER 2 pdf eicon PDF 106 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i Adroddiad Perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio, ar gyfer Chwarter 1 am y cyfnod 1 Gorffennaf 2023 hyd at 30 Medi 2023, ac, yn arbennig, yr Is-adran Rheoli Datblygu a Gorfodi.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys dangosyddion monitro perfformiad craidd ynghyd â data cymharol ar gyfer 2022/23.

 

Rhoddwyd sylw i'r cwestiynau canlynol wrth drafod yr adroddiad:-

 

·       Mewn ymateb i ymholiad am y data, dywedodd yr Uwch-reolwr Datblygu a Gorfodi, wrth gydnabod bod pandemig Covid wedi cael effaith sylweddol ar y sector gorfodi oherwydd natur yr ymchwiliadau ar safleoedd, eglurwyd bod prosesau wedi cael eu newid yn gynyddrannol i fynd i'r afael â materion gorfodi gan gynnwys y rhai cyn Covid.

 

·       Mynegwyd pryderon ynghylch yr anawsterau o ran cael mynediad at Swyddogion Cynllunio a'r diffyg diweddariadau a oedd yn cael eu rhoi i Aelodau Lleol ynghylch materion gorfodi.  Eglurodd yr Uwch-reolwr Datblygu a Gorfodi fod y bwriad i’r Hwb fod yn gyswllt cyntaf wedi ei gyflwyno i helpu i leddfu'r heriau yr oedd Swyddogion Cynllunio yn eu hwynebu o ran yr amser sylweddol a oedd yn cael ei dreulio yn ymateb i lawer o ymholiadau a oedd yn cael effaith niweidiol ar y llwyth gwaith dyddiol.  Roedd yr Hwb wedi helpu i ymateb i lawer o'r ymholiadau a hidlo'r ymholiadau i'w hanfon ymlaen a oedd wedyn yn cael eu blaenoriaethu yn unol â hynny.  Hefyd, hysbyswyd yr Aelodau ei bod yn ofynnol i'r adran weithio o fewn cyfyngiadau'r prosesau gorfodi, gan gynnwys amserlenni.  O ran y wybodaeth sy'n cael ei hanfon ymlaen at Aelodau lleol, dywedwyd bod risg y gallai achos gorfodi arwain at achos llys.  Er bod cryn dipyn o waith yn cael ei wneud yn y cefndir ar gyfer pob achos gorfodi, nid oedd Swyddogion yn gallu cysylltu â'r cyhoedd na'r Aelodau mewn perthynas ag achos llys. Wrth dderbyn hyn, dywedodd yr Aelodau y byddent yn ddiolchgar am ddiweddariad byr e.e. mae 'ymweliad safle' wedi'i wneud, 'ar waith', byddai'r wybodaeth hon yn rhoi gwybod i'r Aelodau lleol bod gwaith yn cael ei wneud.

 

·       O ran cwynion/adroddiadau, eglurodd yr Uwch-reolwr Datblygu a Gorfodi nad oedd adroddiadau dienw bellach yn cael eu derbyn a bod angen enw cyswllt er mwyn cymryd camau pellach.  Os yw aelod o'r cyhoedd yn dymuno aros yn ddienw, mae'n gofyn i'w aelod lleol gwyno ar ei ran.

 

·       O ran gorfodi, roedd yr Uwch-reolwr Datblygu a Gorfodi yn cydnabod bod angen gwelliannau pellach ac y byddai'r prosesau mewnol yn cael eu hailystyried. 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

 

6.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

RESOLVED that the minutes of the meeting of the Committee held on the DD MMM, YYYY be signed as a correct record.

 

6.1

26 MEDI 2023 pdf eicon PDF 104 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 26 Medi 2023, gan eu bod yn gywir.

 

6.2

12 HYDREF 2023 pdf eicon PDF 132 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 12 Hydref, 2023, gan eu bod yn gywir.

 

6.3

24 HYDREF 2023 pdf eicon PDF 99 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor oedd wedi ei gynnal ar 24 Hydref, 2023, gan eu bod yn gywir