Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 9fed Rhagfyr, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr M.J.A.  Lewis a G.B. Thomas.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Y Cynghorydd/Swyddog

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd B.D.J. Phillips

3: PL/00799 - Datblygiad Un Blaned ar dir i'r de o Flaenhiraeth, Henllan Amgoed, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0SG

Mae'r ymgeisydd yn gwsmer i'r busnes.

Y Cynghorydd S.M. Allen

3: PL/02848 - Cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer datblygiad o gartrefi preswyl, mynediad i'r briffordd, parcio, tirlunio a gwaith seilwaith cysylltiedig ar dir i'r de o Erw’r Brenhinoedd, Llandybie, Rhydaman, SA18 2TQ

Mae'n aelod gwirfoddol o Gymdeithas Tai Bro Myrddin.

E. Bryer

3: PL/02533 - Gwaredu Amod 11 o E/27795 (un breswylfa (anghenion lleol)) yng Ngwenlliw, Dryslwyn, Caerfyrddin, SA32 8RF

Ymgeisydd yn berthynas.

 

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 633 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

3.1    PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

E/38576

Preswylfa unllawr â lle byw yn y to a garej integrol ar dir yn ymyl rhif 15 Heol Plas Gwyn, Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7RY

PL/00799

Datblygiad Un Blaned ar dir i'r de o Flaenhiraeth, Henllan Amgoed, Hendy-gwyn ar Daf, SA34 0SG

 

(NODER: Roedd y Cynghorydd B.D.J. Phillips wedi datgan buddiant yn y cais hwn yn gynharach, ailddatganodd y buddiant hwnnw a gadawodd y cyfarfod tra oedd yr eitem yn cael ei hystyried;

 

Cafwyd sylw gan aelod lleol a wrthwynebai'r cais ac ailadroddodd ychydig o'r pwyntiau gwrthwynebu y manylwyd arnynt yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio, gan gynnwys pryderon penodol mewn perthynas â'r cyflenwad d?r, a rheoli'r ieir sydd ar y safle.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

PL/02848

Cais cynllunio llawn arfaethedig ar gyfer datblygiad o gartrefi preswyl, mynediad i'r briffordd, parcio, tirlunio a gwaith seilwaith cysylltiedig ar dir i'r de o Erw’r Brenhinoedd, Llandybie, Rhydaman, SA18 2TQ

 

(NODER: Roedd y Cynghorydd S.M. Allen wedi datgan buddiant yn y cais hwn yn gynharach, ailddatganodd y buddiant hwnnw a gadawodd y cyfarfod tra oedd yr eitem yn cael ei hystyried;

PL/02849

Cymeradwyo'r holl faterion a gadwyd yn ôl mewn perthynas â datblygu swyddfeydd ac adeiladau diwydiannol ysgafn newydd ar Blot 3 gan gynnwys

adeiladau/strwythurau, tirlunio a

seilwaith ategol cysylltiedig yn Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross Hands

Plot 3, Cross Hands

 

3.2           PENDERFYNWYD gwrthod y cais cynllunio canlynol am y rhesymau y manylwyd arnynt yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

S/35028

Preswylfa ddeulawr, 15A Bryncaerau, Trimsaran, Cydweli, SA17 4DW

PL/02285

Dymchwel y bloc stablau presennol (a adeiladwyd yn rhannol) a chodi preswylfa yn ei le (angen lleol) ar dir gyferbyn â Th? Liliwen, Nant-y-caws, Caerfyrddin, SA32 8EP

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol a oedd yn cefnogi’r cais ar y sail:

·         Bod y cais o fewn cyfyngiadau'r pentref newydd.

·         Ni fyddai'r ymgeiswyr yn gallu fforddio gadael cartrefi eu rhieni pe bai'r cais yn cael ei wrthod.

·         Bod y gwaith adeiladu'n cydymffurfio â graddfa, golwg a thirwedd yr ardal.

·         Bod y cais yn bodloni'r meini prawf ar gyfer tai fforddiadwy.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

PL/02533

Gwaredu Amod 11 ar E/27795 (un breswylfa (anghenion lleol)) yng Ngwenlliw, Dryslwyn, Caerfyrddin, SA32 8RF

 

(NODER: Roedd E. Bryer (Swyddog Gwasanaethau Datblygu) wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach; ailddatganodd y buddiant hwnnw a gadawodd y cyfarfod tra oedd yr eitem yn cael ei hystyried).

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol a oedd yn cefnogi’r cais ar y sail:

·         Oherwydd amgylchiadau personol a'i sefyllfa ariannol bresennol, roedd yr ymgeisydd yn wynebu'r posibilrwydd o golli ei gartref.

·         Lleolwyd yr eiddo yng nghanol clwstwr o dai a elwir yn Nantarwenlliw ac nad oedd eiddo eraill yn y cyffiniau wedi bod  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 3.

4.

PERFFORMIAD Y GWASANAETH CYNLLUNIO - CHWARTER 2 pdf eicon PDF 410 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Perfformiad y Gwasanaeth Cynllunio ar gyfer Chwarter 2. Roedd yr adroddiad hwn yn adlewyrchu Chwarter 2 ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 30 Medi 2021. Roedd hefyd yn cynnwys y data chwarterol cymharol ar gyfer Chwarter 1 a 2020/21.

 

Gofynnwyd pam roedd dangosyddion perfformiad rhif 14 (Canran yr achosion gorfodi sydd wedi cau yr ymchwiliwyd iddynt o fewn 84 diwrnod) a 15 (Canran yr amser a gymerwyd i ymchwilio i achosion gorfodi (mewn diwrnodau)) yn dangos dirywiad yn Chwarter 2 o gymharu â Chwarter 1.

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y ffigurau'n adlewyrchu'r heriau sy'n gysylltiedig â gorfodi, ond roedd ffigurau'n anghydbwysedd dros dro a fyddai'n gwella pan fyddai'r polisi a'r prosesau diwygiedig yn cael eu rhoi ar waith.  Dywedwyd mai'r gobaith oedd y byddai ffigurau Chwarter 3 a diwedd blwyddyn yn dangos gwelliant.  Yn ogystal, roedd materion tymor hir yn ymwneud ag adnoddau'n cael sylw a byddai adnoddau'n cael eu sianelu i leihau'r ôl-groniad presennol o ran gorfodi.

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR:-

Dogfennau ychwanegol:

5.1

11EG TACHWEDD, 2021 pdf eicon PDF 294 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2021, gan eu bod yn gywir.

5.2

23AIN TACHWEDD, 2021 pdf eicon PDF 200 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 23 Tachwedd 2021, gan eu bod yn gywir.