Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 27ain Ebrill, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd S.M. Allen.

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

 

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 278 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.1       PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

 PL/04946

Adfer y breswylfa sydd wedi ei gadael a throi adeilad allanol cyfagos i fod yn rhan o'r breswylfa a'r holl waith cysylltiedig gan gynnwys estyniad cymedrol ar yr ochr i gysylltu'r ddau adeilad ym Mlaenaufforest, Ffarmers, Llanwrda, SA19 8QH;

PL/05480

Codi adeilad parhaol yn lle'r bloc amwynderau dros dro presennol yng Nghlwb Carafanau Pen-bre, Heol y Ffatri, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0EJ;

 

3.2    PL/04641 - Newid rhan o adeilad amaethyddol ger y Ffermdy yng Nghilwr Uchaf i ddarparu llety ategol, ynghyd â'r holl waith arall cysylltiedig yng Nghilwr Uchaf, Talyllychau, Llandeilo, SA19 7BQ

 

          Dywedwyd wrth y Pwyllgor fod y cais wedi'i dynnu'n ôl gan yr ymgeisydd.

 

 

4.

COFNODION - 30AIN MAWRTH 2023 pdf eicon PDF 93 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 30ain Mawrth 2023, gan eu bod yn gywir.