Agenda

CYLLIDEB, Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd - Dydd Mawrth, 1af Chwefror, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Janine Owen  01267 224030

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

YMGYNGHORI YNGHYLCH STRATEGAETH Y GYLLIDEB REFENIW 2022/23 TAN 2024/25 pdf eicon PDF 242 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2021/22 pdf eicon PDF 243 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN RHEOLI ANSAWDD YR AMGYLCHEDD LLEOL 2022 - 2026 pdf eicon PDF 390 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 225 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22 RHAGFYR 2021 pdf eicon PDF 239 KB