Manylion Pwyllgor

Pwyllgor Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd

Diben y Pwyllgor

CYLCH GWAITH

 

Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff yn cynnwys –

Casglu Sbwriel, Glanhau Strydoedd, Cynnal a Chaw Tiroedd, Glanhau Adeiladau (gan gynnwys Ysgolion, lle bo’n berthnasol), toiledau cyhoeddus

Trafnidiaeth a’r Gwasanaethau Stryd gan gynnwys Priffyrdd, Goleuadau Stryd, Pontydd – Gwasanaethau Parcio Rheoli Traffig, Llwybrau Beicio a Hawliau Tramwy

Gorfodi materion amgylcheddol gan gynnwys Sbwriel, Baw C?n; cerbydau a adawyd ac ati

Gorfodi Rheolau Cynllunio;

Safonau Masnach;

Materion diogelwch cymunedol yn cynnwys atgyfeiriadau troseddu ac anrhefn (i gynnwys p?er i lunio adroddiad neu argymhellion i'r Cyngor Sir a/neu Fwrdd Gweithredol y Cyngor);

Iechyd yr Amgylchedd ac Iechyd y Cyhoedd; Rheoli Plâu;

Cynhwysiant cymdeithasol; y gymuned.

Bioamrywiaeth

Sero Carbon

 

Tudalen Hafan Craffu Sir Gar

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Swyddog cefnogi: Janine Owen. 01267 224030

E-bost: JanineOwen@carmarthenshire.gov.uk