Agenda

Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru
Dydd Llun, 9fed Rhagfyr, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Jessica Laimann  01267 224178

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

3.

LLOFNODI YN COFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 20 SEPTEMBER 2019 pdf eicon PDF 310 KB

Dogfennau ychwanegol:

4.

DIWEDDARIAD GAN YR AWDURDOD LLETYA pdf eicon PDF 232 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYNLLUN HYFFORDDIANT PPC 2019/20 pdf eicon PDF 216 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN CYFATHREBU PPC pdf eicon PDF 228 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DATGANIAD CREDOAU PPC pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

MATRICS LLYWODRAETHU PPC pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARIAD LINK / RUSSELL pdf eicon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD AR 30 MEDI 2019 pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU  BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR  AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

12.

YMGYNGHORYDD AROLYGIAETH PARTNERIAETH PENSIYNAU CYMRU