Manylion y mater

ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2023-2024

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i’r Awdurdod gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ei Amcanion Llesiant. O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 mae gan yr Awdurdod ddyletswydd i adrodd ar berfformiad yn seiliedig ar ddull hunanasesu. Nod Adroddiad Blynyddol y Cyngor yw bodloni'r gofynion mewn un ddogfen.

 

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/04/2024

Angen penderfyniad: 18 Tach 2024 Yn ôl Cabinet

Angen penderfyniad: 11 Rhag 2024 Yn ôl County Council

Considered on: 11 Tach 2024 Yn ôl Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Prif Aelod: Cyng Philip Hughes, Aelod y Cabinet PMHughes@sirgar.gov.uk

Prif Gyfarwyddwr:

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Gwyneth Ayers, Rheolwr Polisi Corfforaethol a Phartneriaeth E-bost: GAyers@carmarthenshire.gov.uk.