Teitl Notice published Urgent? Statws Angen penderfyniad
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/2403/04/2023For Determination13/11/2023
POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2024/2515/09/2023For Determination15/04/2024
RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2024/25 - 2028/2915/09/2023For Determination19/02/2024
Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN GYFALAF 2022/2321/10/2022For Determination27/11/2023
ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEHEFIN 30AIN 202303/04/2023For Determination18/09/2023
ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEDI 30AIN 202303/04/2023For Determination27/11/2023
LLAIN 3 PARC ADWERTHU TROSTRE03/04/2023For Determination30/10/2023
STRATEGAETH GWEITHLU 2023 - 202603/04/2023For Determination11/12/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR SIR 2022-2305/05/2023For Determination16/10/2023
GORCHYMYN DIOGELU GOFOD CYHOEDDUS05/05/2023For Determination15/01/2024
POLISI YNGHYLCH TALIADAU AM WASANAETHAU08/06/2023For Determination13/11/2023
CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 203308/06/2023For Determination13/11/2023
CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD-208/06/2023For Determination19/02/2024
CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI 2024-202708/06/2023For Determination11/12/2023
DIWEDDARIAD Y STRATEGAETH WASTRAFF08/06/2023For Determination27/11/2023
DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/2403/04/2023For Determination02/10/2023
ADOLYGIAD GWASTRAFF SWMPUS08/06/2023For Determination27/11/2023
STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL08/06/2023For Determination11/12/2023
AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU YN SIR GAERFYRDDIN08/06/2023For Determination18/09/2023
CYMHWYSO BWRIADOLDEB I ANGEN BLAENORIAETHOL (GORCHYMYN DIGARTREFEDD)07/07/2023For Determination16/10/2023
DEFNYDDIAU CANOL TREF AMGEN10/07/2023For Determination27/11/2023
CYNRYCHIOLAETH ARDAL GWELLA BUSNES10/07/2023For Determination16/10/2023
CAIS I’R GRONFA DDATBLYGU15/09/2023For Determination18/09/2023
RHAGOLWG CYLLIDEB REFENIW15/09/2023For Determination18/09/2023
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR03/04/2023For Determination13/11/2023
ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR03/04/2023For Determination02/10/2023
CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN03/04/2023For Determination11/12/2023
CYNNIG AMGEN I ADDYSG AWYR AGORED21/10/2022For Determination11/12/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION DARBODAETH 2022/202321/10/2022For Determination18/09/2023
STRATEGAETH FARCHOGAETH21/10/2022For Determination11/12/2023
ARFARNIADAU O ARDALOEDD CADWRAETH21/10/2022For Determination16/10/2023
STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT A HAMDDEN AWYR AGORED – ERS YMGYNGHORI22/11/2022For Determination13/11/2023
EFFAITH COVID 19 AR GONTRACTWYR - GWAITH MAWR02/02/2023For Determination18/09/2023
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (CYN-YMGYNGHORI)02/03/2023For Determination27/11/2023
ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/2302/03/2023For Determination30/10/2023
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)02/03/2023For Determination18/12/2023
STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD15/09/2023For Determination18/03/2024
CYNLLUN CYMHELLIANT I DENANTIAID03/04/2023For Determination11/12/2023
ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL LDP MABWYSIEDIG 202/2315/09/2023For Determination16/10/2023
Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethau & Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination29/09/2023
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Ffurflen Blynyddol - Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr Cynrychiolaeth - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Datganiad Cyfrifyddu Harbwr Porth Tywyn03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cronfa Bensiwn Dyfed03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll a Gwrth-Lygredd03/09/2023For Determination29/09/2023
Cofrestr Risg Corfforaethol03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Cwynion Blynyddol 2022/2303/09/2023For Determination29/09/2023
Llythyr yr Ombwdsmon03/09/2023For Determination29/09/2023
Adroddiad Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination29/09/2023
Darparu Argymhellion Allanol - Adroddiad Cynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin03/09/2023For Determination30/11/2023
Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethu & Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd03/09/2023For Determination15/12/2023
Diweddariad ar y Cynllun Archwilio03/09/2023For Determination15/12/2023
Gwrandawiadau Disgyblu31/08/2023For Determination
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination18/09/2023
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination11/12/2023
Adolygiad o'r Camau Gweithredu31/08/2023For Determination04/03/2024
Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol31/08/2023For Determination18/09/2023
Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon31/08/2023For Determination18/09/2023
Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination18/09/2023
Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau31/08/2023For Determination11/12/2023
Hyfforddiant Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination04/03/2024
Blaengynllun Gwaith31/08/2023For Determination04/03/2024
Data ynghylch y Côd Ymddygiad31/08/2023For Determination04/03/2024
Protocol ar gyfer Delio â Chwynion Lefel Isel o Ran y Côd31/08/2023For Determination11/12/2023
Ceisiadau am Ollyngiad31/08/2023For Determination
ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD23/08/2023For Determination07/09/2023
ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP25/10/2022For Determination24/11/2023
RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/2325/10/2022For Determination24/11/2023
ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination20/03/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL25/10/2022For Determination24/11/2022
ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD25/10/2022For Determination14/06/2024
ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU25/10/2022For Determination07/09/2022