Agenda item

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiadau Monitro Cyllideb Refeniw a Chyllideb Gyfalaf 2022/23 y Gwasanaethau Tai, Adfywio ac Eiddo, Lle a Chynaliadwyedd a Hamdden ar gyfer y cyfnod hyd at 31 Awst 2022. Nodwyd y rhagwelid gorwariant o £580k yn y gyllideb refeniw, tanwariant o £43,939k yn y gyllideb gyfalaf, a gorwariant o £27k yn y Cyfrif Refeniw Tai.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod Adroddiad Monitro'r Gyllideb Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf yn cael ei dderbyn.

Dogfennau ategol: