Agenda

Cyngor Sir - Dydd Mercher, 19eg Ionawr, 2022 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

3.

CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y CYNGOR A GYNHALIWYD AR Y 8FED RHAGFYR, 2021 pdf eicon PDF 432 KB

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU pdf eicon PDF 230 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PENODI LLEYGWYR I'R PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO pdf eicon PDF 467 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

YSTYRIED ARGYMHELLION Y CABINET O RAN A MATERION CYNLYNOL:-

7.1

ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2021 I MEDI 30AIN 2021 pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

DERBYN ADRODDIAD CYFARFOD Y CABINET A GYNHALIWYD AR:-

8.1

6ED RHAGFYR, 2021 pdf eicon PDF 234 KB

8.2

20AIN RHAGFYR, 2021 pdf eicon PDF 217 KB

9.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

10.

CWESTIYNAU GAN YR AELODAU:-

10.1

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, YR AELOD CABINET DROS ADDYSG A PHLANT

Yn ôl yr hyn a ddeallwn, bu cynnydd mawr mewn costau deunyddiau a llafur ers y pandemig, sydd â goblygiadau sylweddol i'ch rhaglen gyfalaf, gan gynnwys y Rhaglen Moderneiddio Addysg. A allwch gadarnhau a fydd yr holl gynigion ynghylch ysgolion yng nghyllideb y llynedd yn cael eu datblygu fel y bwriadwyd yn wreiddiol?

10.2

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, YR AELOD CABINET DROS ADDYSG A PHLANT

Bwriedir adeiladu ysgolion newydd yn Rhydaman ers nifer o flynyddoedd, a dyrannodd y weinyddiaeth Lafur flaenorol gyllid cyfalaf ar gyfer y prosiect cyn 2015. A allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ysgolion newydd Rhydaman?

10.3

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, YR AELOD CABINET DROS ADDYSG A PHLANT

A allai'r Aelod Cabinet nodi a yw tir wedi'i brynu ar gyfer ysgol newydd Rhydaman?

10.4

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, YR AELOD CABINET DROS ADDYSG A PHLANT

A allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ysgol newydd Ysgol Dewi Sant?

10.5

CWESTIWN GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES I'R CYNGHORYDD GLYNOG DAVIES, YR AELOD CABINET DROS ADDYSG A PHLANT

Cynhaliodd rhieni, disgyblion ac ymgyrchwyr ymgyrch lwyddiannus i achub Ysgol Mynyddygarreg ac Ysgol Blaenau rhag cael eu cau. Gallai'r ddwy ysgol elwa o fuddsoddiad ar unwaith i brofi eu cynaliadwyedd yn y dyfodol. A fyddwch yn cynnwys buddsoddiad cyfalaf eleni i wella'r adeiladau ac ystyried eu gwneud yn ysgolion 3-11 oed?

11.

CYMARADWYO Y NEWIDIADAU CANLYNOL I AELODAETH PWYLLGORAU

11.1

MAE'R GRWP LLAFUR WEDI ENWEBU'R CYNGHORYDD DOT JONES I LENWI'R SEDD A OEDD YN PERTHYN YN GYNT I'R CYNGHORYDD AMANDA FOX AR Y PWYLLGOR PENODI A

12.

COFNODION ER GWYBODAETH (AR GAEL AR Y WEFAN)

12.1

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 25AIN TACHWEDD, 2021

13.1

PWYLLGOR CRAFFU DIOGELU'R CYHOEDD A'R AMGYLCHEDD - 22AIN RHAGFYR, 2021

13.2

PWYLLGOR CRAFFU ADDYSG A PHLANT - 30AIN TACHWEDD, 2021

13.3

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 29AIN TACHWEDD, 2021

13.4

PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD - 20FED RHAGFYR, 2021

13.5

PWYLLGOR CRONFA BENSIWN DYFED - 3YDD RHAGFYR, 2021

13.6

PWYLLGOR CYNLLUNIO - 9FED RHAGFYR, 2021

13.7

PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU - 10FED RHAGFYR, 2021

13.8

PWYLLGOR SAFONAU - 13EG RHAGFYR, 2021

13.9

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU AC ADFYWIO - 14EG RHAGFYR, 2021

13.10

PWYLLGOR TRWYDDEDU - 15FED RHAGFYR, 2021

13.11

PWYLLGOR LLYWODRAETHU AC ARCHWILIO - 17EG RHAGFYR, 2021