Agenda

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Dydd Gwener, 11eg Mehefin, 2021 1.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Michelle Evans Thomas  01267 224470

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

3.

COFNODION

3.1

14EG MAI, 2021 (10.00 Y.B) pdf eicon PDF 189 KB

3.2

14EG MAI, 2021 (10.15 Y.B.) pdf eicon PDF 187 KB

3.3

14EG MAI, 2021 (10.30 Y.B.) pdf eicon PDF 187 KB

3.4

14EG MAI, 2021 (10.45 Y.B.) pdf eicon PDF 189 KB

3.5

14EG MAI, 2021 (11.15 Y.B.) pdf eicon PDF 194 KB

4.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

5.

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD A.C. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL.

Dogfennau ychwanegol: