Agenda a Chofnodion

Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol. - Dydd Mercher, 11eg Awst, 2021 2.00 yp

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Cofnodion:

Ni chafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

3.

COFNODION

3.1

11EG MEHEFIN, 2021 (1.00 Y.P.) pdf eicon PDF 187 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (1:00 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

 

3.2

11EG MEHEFIN, 2021 (1.15 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (1:15 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

 

3.3

11EG MEHEFIN, 2021 (1.30 Y.P.) pdf eicon PDF 186 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (1:30 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

3.12

11EG MEHEFIN, 2021 (1.45 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (1:45 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

3.5

11EG MEHEFIN, 2021 (2.00 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (2:00 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

 

3.6

11EG MEHEFIN, 2021 (2.15 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (2:15 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

3.7

11EG MEHEFIN, 2021 (2.30 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (2:30 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

 

3.8

11EG MEHEFIN, 2021 (2.45 Y.P.) pdf eicon PDF 274 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (2:45 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

3.9

11EG MEHEFIN, 2021 (3.00 Y.P.) pdf eicon PDF 275 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion y cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 11 Mehefin 2021 (3:00 p.m.) gan eu bod yn gywir.

 

 

4.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI'R ADRODDIAD SY'N YMWNEUD Â'R MATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y'I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

 

OS BYDD Y PANEL AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â'R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HON YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O'R FATH.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried, gan fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

 

5.

I YSTYRIED APÊL GAN YMGEISYDD A.W-R. YN ERBYN PENDERFYNIAD YR AWDURDOD SEF PEIDIO Â DARPARU CLUDIANT AM DDIM I'R YSGOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Yn sgil gweithredu'r prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 4 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad am ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig ynghylch unigolyn penodol. Yr oedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth bersonol oedd yn ymwneud â'r ymgeisydd. Byddai datgelu'r wybodaeth yn ategu tryloywder ac atebolrwydd o ran y broses o wneud penderfyniad, ond ar ôl cloriannu'r mater, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, gan fod angen sicrhau na fyddai modd adnabod yr ymgeisydd na'i deulu.

 

Croesawodd y Cadeirydd swyddogion o'r Gwasanaethau Cyfreithiol, yr Amgylchedd ac Addysg a Gwasanaethau Plant i'r cyfarfod. Atgoffwyd y Panel bod ystyriaeth o'r cais wedi'i ohirio yn y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11 Mehefin, 2021 (1.15p.m) i drefniadau gael eu gwneud er mwyn ailasesu'r llwybr cerdded o gyfeiriad cartref A.W-R i'r ysgol ddynodedig.

 

Dywedwyd wrth y Panel na fu'n bosibl ymgymryd â'r broses o ailasesu'r llwybr hyd yma,

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gohirio ystyried y cais ymhellach er mwyn gwneud trefniadau i ailasesu'r llwybr cerdded o gyfeiriad cartref A.W-R i'r ysgol ddynodedig.