Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden - Dydd Iau, 14eg Gorffennaf, 2016 2.00 yp

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 10FED MEHEFIN, 2016 pdf eicon PDF 160 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 10fed Mehefin, 2016 yn gofnod cywir.

 

3.

CYMORTH ARIANNOL O'R GRONFA GRANT GANLYNOL: CRONFA CYLLID A DARGEDIR, GRANT CRONFA'R DEGWM A CRONFA BUDD CYMUNEDOL MYNYDD Y BETWS pdf eicon PDF 395 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 PENDERFYNWYD

3.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cyllid a Dargedir yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

- Menter Cwm Gwendraeth Elli                                                                      £20,000.00

3.2 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa'r Degwm yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

Prosiect Ieuenctid Caerfyrddin                                                                  £3,000.00

Cymdeithas Gymunedol Gwynfe                                                              £1,125.00

Capel Tabernacl, Hendy-gwyn ar Daf                                                     £3,000.00

Côr Meibion Caerfyrddin                                                                            £1,368.00

Capel Annibynnol Caersalem                                                                         £3,000.00

Capel y Bedyddwyr - Saron                                                               £3,000.00

Eiriol [Prosiect Eiriolaeth Rhydaman]                                                 £1,721.00

Clwb Golff Aelodau Parc y Garnant                                                              £1,200.00

Institiwt a Neuadd Goffa Pen-y-groes                                                            £1,138.00

3.3 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Budd Cymunedol Mynydd y Betws yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol ac ar y rhai a bennwyd yn yr adroddiad:-

Ymgeisydd                                                                                      Dyfarniad

r Persain                                                                                         £4,310.43

Gr?p Partneriaeth Pantyffynnon                                                       £4,717.44

Cymdeithas Meysydd Chwarae Llandybïe                                        £4,950.00

Clwb Golff Aelodau Parc y Garnant                                                              £8,000.00

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon Ysgol Llandybïe                             £15,000.00

Eiriol [Prosiect Eiriolaeth Rhydaman]                                                  £13,768.00

Institiwt a Neuadd Goffa Pen-y-groes                                                            £7,286.00

Cyngor Tref Cwmaman [Lle Chwarae Heol yr Esgob]                      £11,997.04**

Cyngor Cymuned Llanedi [Lle Chwarae T?-croes]                            £12,596.00**

 

[**yn amodol ar roi cytundebau les ffurfiol â Chyngor Sir Caerfyrddin ar waith].