Agenda

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau - Dydd Iau, 13eg Mai, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

2.

COFNOD PENDERFYNIAD - 25 MAWRTH 2021. pdf eicon PDF 275 KB

3.

ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI

WEDI YSTYRIED HOLL AMGYLCHIADAU'R ACHOS AC WEDI CYNNAL PRAWF BUDD Y CYHOEDD GALL YR AELOD O'R BWRDD GWEITHREDOL FARNU NAD YW'R EITEM CANLYNOL I'W GYHOEDDI AM EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y'I DIFFINNIR YM MHARAGRAFFAU 12 AC 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972, FEL Y'I NEWIDIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007.

4.

TRETH Y CYNGOR - GOSTYNGIADAU YN ÔL DISGRESIWN.

Dogfennau ychwanegol:

5.

CYFRIFON NA ELLIR EU HADFER - TRETHI ANNOMESTIG.

Dogfennau ychwanegol: