Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B - Dydd Iau, 13eg Ebrill, 2023 9.30 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

CAIS AM DRWYDDED SAFLE GWERNLLWYN CARE HOME, HEOL LLANDEILO, CROSS HANDS, LLANELLI SA14 6RD pdf eicon PDF 101 KB

GOHIRIO'R CYFARFOD AC AILYMGYNNULL AM 10:00 Y.B YN GWERNLLWYN CARE HOME, HEOL LLANDEILO, CROSS HANDS ER MWYN YMWELD Â'R SAFLE SY'N GYSYLLTIEDIG Â'R CAIS AM DRWYDDED.

 

AR ÔL GORFFEN YR YMWELIAD SAFLE UCHOD BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO AC YN AILYMGYNNULL YN SIAMBR, NEUADD Y SIR CAERFYRDDIN, AC O BELL,  AM 11.15 Y.B ER MWYN CAEL SYLWADAU AC I BENDERFYNU AR CAIS UCHOD

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Roedd cyfarfod yr Is-bwyllgor wedi cael toriad am 9:35am ac wedi ailymgynnull ar y safle am 10:00am yng Nghartref Gofal Gwernllwyn, Heol Llandeilo, Cross Hands, Llanelli, er mwyn gweld lleoliad yr eiddo ac eiddo'r gwrthwynebwyr mewn cysylltiad â'r cais a gyflwynwyd am drwydded safle.  Cafodd yr Is-bwyllgor y cyfle i archwilio cyfleusterau mewnol ac allanol yr eiddo. Ar ôl i'r ymweliad â'r safle ddod i ben, ailymgynullodd yr Is-bwyllgor yn y Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin ac yn rhithwir o bell am 11.15 a.m. i ystyried y cais.

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb oedd yn bresennol am y weithdrefn ar gyfer y cyfarfod a drefnwyd i ystyried cais a gafodd ei ddiwygio gan William James am drwydded safle ar gyfer Cartref Gofal Gwernllwyn, Heol Llandeilo, Cross Hands, Llanelli fel a ganlyn:-

 

Cais i Ganiatáu:

 

Cyflenwi Alcohol/Oriau Agor

 

Dydd Llun i Ddydd Sul 11.00 – 21:00

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

 

Atodiad A –  copi o'r cais gwreiddiol;

Atodiad B - sylwadau'r

AtodiadC  - sylwadau Heddlu Dyfed-Powys;

Atodiad D - sylwadau gan bobl eraill.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau, y manylwyd arnynt yn Atodiad B yr adroddiad.

 

Cyfeiriodd at y sylwadau a’r amodau trwydded posibl a gyflwynwyd gan Heddlu Dyfed-Powys (atodiad C), a dywedodd fod yr amodau hynny wedi cael eu derbyn gan yr ymgeisydd a'i fod yn cytuno â hwy fel y nodir ar y ddogfen amgaeedig a lofnodwyd. Roedd y derbyn yr amodau hynny hefyd wedi arwain at yr ymgeisydd yn diwygio'r oriau a geisiwyd ar gyfer gwerthu alcohol o ddydd Llun i ddydd Sul 11.00 - 21:00 fel y cyfeiriwyd ato'n gynharach.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Cafwyd sylwadau gan dri gwrthwynebwr a ailbwysleisiodd y pwyntiau a godwyd yn eu sylwadau ysgrifenedig a welir yn Atodiad D a oedd yn cynnwys, er enghraifft, cynnydd mewn traffig, yr effaith ar breifatrwydd, s?n ac amharu ar gwsg.

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r gwrthwynebwyr ynghylch eu sylwadau.

 

Ymatebodd yr ymgeisydd i'r materion a godwyd.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi'r ymgeisydd ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL gynnal sesiwn breifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i'r Ddeddf Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl ystyried y paragraffau perthnasol o Ddatganiad Polisi Trwyddedu'r Awdurdod Trwyddedu a'r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a'r Swyddfa Gartref:-

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ar ôl ystyried yr holl dystiolaeth a oedd wedi ei rhoi gerbron yr Is-bwyllgor, fod y cais am drwydded safle ar gyfer Cartref Gofal Gwernllwyn yn cael ei ganiatáu, wedi'i ddiwygio, a hynny'n unol â'r amodau trwyddedu yr oedd yr ymgeisydd a'r awdurdodau cyfrifol wedi cytuno arnynt, a bod amod rhif 1 wedi'i ddiwygio fel a ganlyn:

 

“Bydd y gwerthiant alcohol o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn cael ei gyfyngu i breswylwyr y cartref gofal neu eu gwesteion”. [Felly ni fydd y  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.