Agenda a Chofnodion

Is-Bwyllgor Trwyddedu B
Dydd Iau, 19eg Ebrill, 2018 10.00 yb

Lleoliad: Siambr a Rhag-Ystafell, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin S. Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

GOHIRIO'R CYFARFOD A'I AILALW YN JACKSONS WINE BAR, JACKSONS LANE, CAERFYRDDIN AM 10:10 A.M. ER MWYN YMGYMRYD AG YMWELIAD SAFLE MEWN CYSYLLTIAD A'R CAIS TRWYDDEDU CANLYNOL:- CAIS AM DRWYDDED SAFLE - JACKSONS WINE BAR, JACKSONS LANE, CARMARTHEN SA31 1QD pdf eicon PDF 122 KB

AR ÔL YMWELD Â'R SAFLE UCHOD, BYDD Y CYFARFOD YN CAEL EI OHIRIO AC YN AILYMGYNNULL YN Y SIAMBR, 3 HEOL SPILMAN, CAERFYRDDIN AM 10.30 A.M. ER MWYN YSTYRIED UNRHYW SYLWADAU A PHENDERFYNU’R CAIS TRWYDDEDU UCHOD.

 

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Gohiriwyd cyfarfod yr Is-bwyllgor yn Heol Spilman, Caerfyrddin am 10.05am ac ailddechreuwyd y cyfarfod ar y safle am 10.10am, er mwyn gweld y safle lle cafwyd cyfle i weld y cyfleusterau mewnol ac allanol a lleoliad eiddo'r gwrthwynebwyr. Ar ôl i'r ymweliad safle ddod i ben, ailymgynullodd yr Is-bwyllgor yn y Siambr, Heol Spilman, Caerfyrddin am 10.50am i ystyried y cais.

 

Rhoddodd Rheolwr y Gwasanaethau Cyfreithiol wybodaeth i bawb a oedd yn bresennol am drefn y cyfarfod.

Rhoddwyd gwybod i'r Is-bwyllgor bod cais wedi dod i law gan Jasmine Louise Thomas am drwydded safle mewn perthynas â'r safle uchod i ganiatáu'r canlynol.

 

Cyflenwi alcohol o ddydd Sul i ddydd Mercher 12:00-23:00, a dydd Iau i ddydd Sadwrn 12:00-01:00

 

Oriau agor o ddydd Sul i ddydd Mercher 12:00-23:30, dydd Iau i ddydd Sadwrn 12:00-01:30                                                                                                       

 

Nododd yr Is-bwyllgor fod y dogfennau canlynol ynghlwm wrth yr adroddiad:-

Atodiad A - Copi o'r cais

Atodiad B - sylwadau'r Awdurdod Trwyddedu

Atodiad C  - sylwadau Heddlu Dyfed-Powys

Atodiad D – sylwadau Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd

Atodiad E - sylwadau a gyflwynwyd gan bobl eraill.

 

Yn dilyn cytundeb yr holl bartïon, dosbarthwyd copïau o ddogfennau ychwanegol i'r Is-bwyllgor a oedd yn cynnwys newidiadau i'r amodau a gynigiwyd gan yr Awdurdodau Cyfrifol – amodau arfaethedig – a chynllun yn nodi lleoliadau eiddo'r gwrthwynebwyr mewn perthynas â'r safle/eiddo yn y cais.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu at ei sylwadau, fel y manylwyd arnynt yn Atodiad B i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd yr Awdurdod Trwyddedu ynghylch y sylwadau a wnaed.

Cyfeiriodd cynrychiolydd Heddlu Dyfed-Powys at ei sylwadau, fel y manylwyd arnynt yn Atodiad C i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi cynrychiolydd Heddlu Dyfed-Powys ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Cyfeiriodd cynrychiolydd Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd at ei sylwadau fel y manylwyd arnynt yn Atodiad D i'r adroddiad a'r amodau arfaethedig a ddosbarthwyd. Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon holi ymgeisydd Gwasanaethau Iechyd y Cyhoedd ynghylch y sylwadau a wnaed.

 

Wedyn, cyflwynwyd sylwadau i'r Is-bwyllgor gan rai o'r bobl eraill a oedd yn mynegi pryderon ac/neu'n gwrthwynebu caniatáu'r drwydded safle am y rhesymau y manylwyd arnynt yn Atodiad E.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a gyflwynwyd.

Ymatebodd yr ymgeisydd i'r pryderon a'r materion a godwyd gan nodi yn dilyn pryderon perchnogion eiddo a busnesau cyfagos ei bod yn tynnu ei chais yn ôl o ran dydd Llun, dydd Mawrth a dydd Mercher a byddai'n ystyried agor ar y diwrnodau hynny ar sail dymhorol yn unig.

 

Rhoddwyd cyfle i'r holl bartïon ofyn cwestiynau am y dystiolaeth a gyflwynwyd.

 

Ar hynny

 

PENDERFYNODD yr Is Bwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn breifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A o'r Ddeddf Llywodraeth Leol.

 

Ar ôl y toriad ailymgynullodd yr Is-bwyllgor i gyhoeddi ei benderfyniad ac ar ôl ystyried y paragraffau perthnasol o Ddatganiad Polisi Trwyddedu yr Awdurdod Trwyddedu a'r cyfarwyddyd a gyhoeddwyd gan yr Adran dros Ddiwylliant,  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 2.