Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Iau, 20fed Gorffennaf, 2023 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Emma Bryer  01267 224029

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr N. Evans a D.E Williams.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

 

Cynghorydd/Swyddog

Rhif y Cofnod

Y Math o Fuddiant

Y Cynghorydd J.K. Howell

3: PL/04739 - Codi preswylfa menter wledig a gwaith cysylltiedig yn Nhreale, Felindre, Llandysul, SA44 5XU

Wedi cefnogi'r ymgeiswyr / cais yn ysgrifenedig.

 

3.

PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 435 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

3.1      PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/04739

Codi preswylfa menter wledig a gwaith cysylltiedig yn Nhreale, Felindre, Llandysul, SA44 5XU

 

(NODER: Roedd y Cynghorydd J.K. Howell wedi datgan buddiant yn y cais hwn yn gynharach; ailddatganodd y buddiant hwnnw ond arhosodd yn y cyfarfod. Ni wnaeth y Cynghorydd P. Cooper, A. Leyshon, T. Davies and D. Owen gymryd rhan yn yr eitem hon na phleidleisio yn ei chylch gan nad oedd wedi bod yn rhan o'r penderfyniad gwreiddiol a wnaed gan y pwyllgor ar 25 Mai 2023).

 

PL/05763

Adeiladu wal claddfa silwair, to a gwaith cysylltiedig dros y gladdfa silwair bresennol, tir sy'n rhan o Maenllwyd, Llan-saint, Cydweli, SA17 5HZ

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol a ddywedodd, er ei fod yn gefnogol i'r cais gan ei bod yn angenrheidiol cydymffurfio â Rheoliadau Adnoddau D?r (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, fod ganddo bryderon am yr effaith y byddai'r datblygiad yn ei chael.

 

Cyfeiriwyd at yr effaith niweidiol ar yr economi ymwelwyr, yn benodol y maes carafanau cyfagos sy'n creu cyflogaeth ac yn cynhyrchu refeniw mawr ei angen ar gyfer yr ardaloedd cyfagos.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

 

3.2       PENDERFYNWYD gwrthod y ceisiadau cynllunio canlynol am y rhesymau y manylwyd arnynt yn Adroddiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd:

 

PL/05635

Codi byngalo unllawr pwrpasol newydd sy'n cydymffurfio o ran anabledd i ddiwallu anghenion anabledd, 34 Clos Coed Derw, Pen-y-groes, Llanelli, SA14 7RD

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol a oedd yn cefnogi’r cais mewn perthynas ag amgylchiadau personol yr ymgeisydd. Dywedodd fod angen t? wedi'i addasu yn yr ardal sy'n agos at aelodau'r teulu oherwydd bod ei iechyd wedi dirywio. Hefyd dywedwyd nad oedd y datblygiad ond ychydig y tu allan i'r terfynau datblygu.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

 

PL/05971

Estyniad unllawr i breswylfa ar ffurf rhandy mam-gu, 14 Heol Parcdir, Rhydaman, SA18 3TF

 

Cafwyd sylw gan yr aelod lleol i gefnogi'r cais ar y sail nad oedd unrhyw wrthwynebiadau wedi dod i law ac na fyddai maint yr adeilad yn cael effaith ar yr ardal gyfagos.

 

Cyfeiriwyd at amgylchiadau personol yr ymgeisydd a'r teulu.  Nodwyd mai pwrpas y rhandy oedd caniatáu i'r ymgeisydd ofalu am aelod o'r teulu y mae ei iechyd wedi bod yn dirywio.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.

 

 

4.

ADRODDIAD APELIADAU pdf eicon PDF 193 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiad Apeliadau Cynllunio a oedd yn rhoi gwybodaeth am apeliadau cynllunio a gyflwynwyd fel yr oedd ar 10 Gorffennaf, 2023.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL nodi'r adroddiad.

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 22AIN MEHEFIN 2023 pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 22 Mehefin 2023, gan eu bod yn gywir.