Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mawrth, 8fed Mehefin, 2021 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhian Lloyd  01267 224088

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr J.A. Davies, D. Jones ac A. Lenny.

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

3.

RHANBARTH Y DWYRAIN - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 471 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

E/40650

Dymchwel ysgol a chodi datblygiad preswyl o 6 annedd, dyluniad manwl o leoliad, dyluniad, ymddangosiad allanol a thirlunio'r datblygiad yn Ysgol Gynradd Gymunedol Nantygroes, Milo, Llandybïe, Rhydaman, SA18 3NZ

 

4.

RHANBARTH Y DE - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO pdf eicon PDF 456 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu'r cais cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Cynllunio a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/01427

Estyniad deulawr ar ochr y breswylfa, 67 Heol Pontarddulais, T?-croes, Rhydaman, SA18 3QA.

 

(Sylwer:yn amodol ar amcanion polisïau GP1 a GP6).

 

5.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 29 EBRILL, 2021 pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriwyd at cofnod rhif. 2 - Datganiadau o Ddiddordeb Personol a thynnwyd sylw y dylai'r budd nodi bod yr asiant yn y garfan, nid yr ymgeisydd.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 29 Ebrill 2021 yn gywir, yn amodol ar y newid uchod.