Mater - cyfarfodydd

REVENUE & CAPITAL BUDGET MONITORING REPORT 2022/23

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 7)

7 ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2022/23 pdf eicon PDF 107 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried yr Adroddiad Monitro ynghylch y Gyllideb Refeniw a'r Gyllideb Gyfalaf ar gyfer y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa gyllidebol fel yr oedd ar 30 Mehefin 2022, mewn perthynas â blwyddyn ariannol 2022/23. 

 

Roedd y Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol ac Iechyd yn rhagweld gorwariant o £538k ar y gyllideb refeniw.  Roedd y prif amrywiannau ar gynlluniau cyfalaf yn dangos gwariant llawn rhagweladwy o gymharu â chyllideb net o £397k.

 

Mewn ymateb i ymholiad cadarnhaodd Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol fod achlysuron yn y gorffennol pan oedd Llywodraeth Cymru wedi clustnodi symiau untro i alluogi darparu mwy o gapasiti i ateb y galw o ran iechyd a gofal cymdeithasol a gwrthbwyso pwysau gwir gost heb orfod torri gwasanaethau mewn mannau eraill.

 

CYTUNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.