Agenda item

CRONFA CYCHWYN BUSNES / TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN

Cofnodion:

Yn sgil cynnal y prawf budd y cyhoedd PENDERFYNWYD, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 4 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr adroddiad am ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig ynghylch materion ariannol neu faterion busnes unrhyw unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf).

 

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cyfrinachedd yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran tryloywder ac atebolrwydd, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o niweidio'r ymgeiswyr ar hyn o bryd.

 

Gan gyfeirio at gofnod 2 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2018, rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i geisiadau am gymorth gan Gronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin. Blaenoriaeth y ddwy gronfa oedd cefnogi'r gwaith o greu swyddi a busnesau newydd yn y Sir.

 

PENDERFYNWYD 

5.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin, yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol a'r rhai a bennwyd yn yr adroddiad:

 

Cronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

SUF73

Tiling Allsorts Wales

£1,116.23

SUF89

Esgidiau Cic Shoes

£7,500.00

Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin

Cyfeirnod y Cais

Yr Ymgeisydd

Y Dyfarniad

GF84

Creative Bridal

£9,999.50

GF81

Melin Energy Consultants

£5,414.33

GF108

BRD Sports Development Ltd.

£10,000.00

GF109

Choose 2Reuse

£5,773.72

GF102

Printed Chocolates

£5,000.00

GF105

Star MultiFuels

£10,000.00

GF106

Fresh Productions

£7,783.03

GF50

Gower View Foods

£10,000.00

GF92

Red Dragon Cleaning & Restoration

£10,000.00

GF120

Calon Lân

£5,644.56

 

5.2 cymeradwyo dyrannu £100k ychwanegol o gronfeydd wrth gefn Datblygu Economaidd i'w ychwanegu at gyllideb wreiddiol Cronfa Fusnes Sir Gaerfyrddin o £500k, o gofio llwyddiant y gronfa o ran helpu i greu swyddi newydd.

 

 

 

Dogfennau ategol: