Agenda

Cyfarfod ar y Cyd y Pwyllgorau Craffu Diogelu'r Cyhoedd a'r Amgylchedd & Gofal Cymdeithasol ac Iechyd
Dydd Gwener, 2ail Mawrth, 2018 10.00 yb, WEDI EI OHIRIO

Eitemau
Rhif eitem

1.

PENODI CADEIRYDD AR GYFER Y CYFARFOD

2.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

3.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

4.

DATGAN CHWIPIAID PLAID SYDD WEDI EU GWAHARDD

5.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

6.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y BWRDD CYNLLUNIO RHANBARTHOL YNGHYLCH CAMDDEFNYDDIO CYFFURIAU AC ALCOHOL 2017 pdf eicon PDF 450 KB

7.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETH CAMDDEFNYDDIO SYLWEDDAU 2016-17 pdf eicon PDF 123 KB

Dogfennau ychwanegol: