Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd
Dydd Iau, 12fed Ebrill, 2018 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGAN BUDDIANNAU

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

2.

GWELLIANT I REOLAU GORFODI O RAN TIPIO ANGHYFREITHLON pdf eicon PDF 176 KB

Cofnodion:

Rhoddodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i adroddiad ar gynnig i gyflwyno tocyn cosb benodedig, â gostyngiad am dalu'n gynnar, fel ffordd o waredu trosedd tipio anghyfreithlon, yn hytrach na mynd â'r mater i'r llys, a thrwy hynny osgoi prosesau cyfreithiol costus. Ar ôl adolygu'r gost o gael gwared ar dipio anghyfreithlon ar raddfa fach, roedd swyddogion o'r farn mai swm cymesur ar gyfer cosb benodedig fyddai £350, wedi'i ostwng i £180 pe byddid yn talu o fewn 10 diwrnod.Roedd y gallu hwn i gyflwyno tocyn cosb benodedig yn welliant o dan Adran 33z(b) o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo cosb benodedig o £350 ar gyfer tipio anghyfreithlon, ac o £180 pe byddid yn talu o fewn 10 diwrnod.

3.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 19 IONAWR, 2018 pdf eicon PDF 72 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Ionawr 2018, gan ei fod yn gywir.