Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredo dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos S Jenkins  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 10FED MEHEFIN, 2019 pdf eicon PDF 283 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 10fed Mehefin, 2019 yn gofnod cywir.

 

 

3.

CEISIADAU I'R GRONFA CYMORTH DIGWYDDIADAU - GORFFENNAF, 2019 pdf eicon PDF 264 KB

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad a oedd yn cynnwys manylion am y ceisiadau a ddaeth i law am gymorth o'r Cynllun Cymorth Digwyddiadau a oedd wedi'i asesu hyd at gyfanswm o £1,570.00.

 

PENDERFYNWYD 

 

3.1 cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o'r Gronfa Cymorth Digwyddiadau yn amodol ar y telerau a'r amodau arferol a bennwyd ym meini prawf y gronfa:-

 

Digwyddiad

Swm

Digwyddiad Diwrnod Bosworth, Caerfyrddin 2019

£350.00

Llanelli Pride 2019

£7,00.00

Sioe CFfI Llanllwni 2019

£520.00

 

 

4.

NEWIDIADAU O RAN CODI TÂL AM SYNRGY (CANOLFAN HAMDDEN CAERFYRDDIN) A'R STIWDIOS CHWILBEDLO YNG NGHANOLFANNAU HAMDDEN CAERFYRDDIN, RHYDAMAN A LLANELLI pdf eicon PDF 255 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD nodi'r taliadau diweddaraf a'r cymal trafod prisiau, fel y amlinellwyd yn yr adroddiad, a'u cynnwys o fewn y Cynhoad Taliadau.