Agenda a Chofnodion

Moved from 25/11/19, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Addysg a Phlant
Dydd Gwener, 22ain Tachwedd, 2019 3.30 yp

Lleoliad: Executive Board Member for Education and Children's Office

Cyswllt: Llinos Jenkins 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

 

2.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL. pdf eicon PDF 231 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir.  Nodwyd bod gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr Aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Hefyd dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi lleoedd gwag ar Gyrff Llywodraethu:-

 

YSGOL GYNRADD

Apwyntiadau

Y Betws

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs L. Lewis

Brynsierfel

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs L. A. Beer

Cae’r Felin

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mr. D. Davies

 

Carreg Hirfaen

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Cynghorydd Sir J Eirwyn Williams

 

Ffair-fach

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs E. Jones

 

Ffederasiwn Newydd Ffair-fach-Talyllychau

(4 lle gwag – 4 enwebiad)

Cynghorydd Sir Joseph Davies

 

Mrs E. Jones

 

Mr H. Pritchard

 

Mr S. Williams

 

Y Ffwrnes

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs L. Edmunds

Llangadog

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs H. Booth

 

Llanmilo

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs J. Owen

 

Ffederasiwn Llechyfedach / y Tymbl

(3 lle gwag – 3 enwebiad)

Mrs A. Price

 

Ms J. Thomas

 

Mrs J. Williams

 

Ysgol Model

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Cynghorydd Sir  Alan Speake,

 

Mynyddygarreg

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs E. Thomas

 

Rhys Prichard

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Mrs C. Whitney

Saron

(2 le gwag – 1 enwebiad)

Cynghorydd Sir  Karen Davies

 

 

T?-croes

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Cynghorydd Sir  Tina Higgins

 

YSGOL UWCHRADD

ENWEBIADAU

Bro Dinefwr

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Cynghorydd Sir  Handel Davies

 

Ysgol y Strade

(1 lle gwag – 1 enwebiad)

Ms M Arthur

 

 

 

 

3.

AELODAETH FFORWM DERBYNIADAU SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 235 KB

Cofnodion:

Penderfynwyd gwneud y penodiadau canlynol i'r Fforwm Derbyniadau Addysg, am gyfnod cychwynnol o 4 blynedd, yn unol â'r cyfansoddiad a bennwyd gan y Bwrdd Gweithredol yn ei gyfarfod ar 17 Medi, 2012:

 

Ysgolion yr Eglwys yng Nghymru

Y Parchedig John Cecil, Y Cyfarwyddwr Addysg Esgobaethol

 

Cynrychiolydd ar ran Penaethiaid

Mr Gethin Richards

 

 

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 16 MEDI 2019 pdf eicon PDF 288 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Medi 2019, gan ei fod yn gywir.