Agenda a Chofnodion

Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Tai
Dydd Iau, 6ed Medi, 2018 10.00 yb

Lleoliad: Swyddfa'r ABG Tai - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol.

 

2.

COFNOD PENDERFYNIADAU - 23 MAI, 2018 pdf eicon PDF 95 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod oedd wedi'i gynnal ar 23 Mai, 2018 yn gofnod cywir.

 

3.

CYNLLUN HELP TO HEAT pdf eicon PDF 209 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried adroddiad yn manylu ar y camau y mae angen eu cymryd er mwyn cyflwyno Rhwymedigaeth Cwmni Ynni y Llywodraeth Ganolog (ECO): Cynllun "Help to Heat" yn Sir Gaerfyrddin. Bwriad y cynllun yw helpu aelwydydd sy'n dioddef tlodi tanwydd, nad ydynt yn derbyn budd-daliadau, ac helpu aelwydydd incwm isel sy'n agored i effeithiau byw mewn cartref oer.

Nodwyd bod y cynllun ar gael i aelwydydd â deiliadaeth breifat yn unig, h.y. y rheiny yn y sector rhentu preifat a pherchen-feddianwyr. Nid oedd tai cymdeithasol yn cael eu cynnwys. Er mwyn i aelwydydd mewn ardal elwa ar y cynllun, mae'n rhaid i'r awdurdod lleol gyflwyno Datganiad o Fwriad, ac roedd copi ohono ynghlwm wrth yr adroddiad, yn gosod y meini prawf y bwriedir eu defnyddio i nodi aelwydydd a fyddai'n gymwys.

 

PENDERFYNWYD cymeradwyo'r gwaith o weinyddu'r cynllun uchod fel y nodwyd yn yr adroddiad a'r Datganiad o Fwriad.