Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Apelau
Dydd Gwener, 11eg Hydref, 2019 9.45 yb

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 2, - 3 Heol Spilman, Caerfyrddin. SA31 1LE.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas.  01267 224027

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd D.Williams.

 

2.

DATGAN BUDDIANNAU PERSONOL.

Cofnodion:

Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.

 

3.

UNRHYW FATER ARALL Y GALL Y CADEIRYDD OHERWYDD AMGYLCHIADAU ARBENNIG BENDERFYNU EI YSTYRIED YN FATER BRYS YN UNOL AG ADRAN 100B(4)(B) O DDEDDF LLYWODRAETH LEOL, 1972.

Cofnodion:

Nid oedd dim materion brys i'w trafod.

 

 

4.

DDIM I’W GYHOEDDI

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R FATER CANLYNOL GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 13 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y BWRDD, AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y FATER YMA YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL yn unol ag Adran 100A(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 na fyddai’r cyhoedd yn cael aros yn y cyfarfod tra oedd yr eitem ganlynol yn cael ei hystyried, gan fod yr adroddiad yn datgelu gwybodaeth eithriedig fel y diffiniwyd hynny ym Mharagraff 13 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf (fel y'i diwygiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) 2007), sef gwybodaeth a fyddai'n debygol o ddadlennu enw unigolyn.

 

5.

YSTYRIED APEL YN ERBYN DISWYDDO - PRIF WEITHREDWR

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL, yn unol â'r Ddeddf y cyfeiriwyd ati yng nghofnod rhif 4 uchod, fod y mater hwn yn cael ei ystyried yn breifat, gan beidio â gadael i'r cyhoedd fod yn bresennol yn y cyfarfod, gan y byddid yn datgelu gwybodaeth eithriedig a fyddai'n debygol o ddatgelu pwy yw'r unigolyn dan sylw.

 

Yr oedd y prawf budd y cyhoedd mewn perthynas â'r mater hwn yn ymwneud ag enw'r apelydd a manylion personol eraill, sef data personol yn unol â'r diffiniad yn Adran 1 o Ddeddf Diogelu Data 1998.  Nid oedd y mater a fyddai'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor yn fater budd cyhoeddus.  Byddai datgelu'r wybodaeth oedd yn yr adroddiad yn annheg ac yn groes i hawl yr apelydd i gael preifatrwydd.  Felly ar ôl cloriannu'r mater, yr oedd y budd i'r cyhoedd o ran cadw cynnwys yr adroddiad yn gyfrinachol yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth.

 

Estynnodd y Cadeirydd groeso i'r cyfarfod i'r apelydd a'i gynrychiolydd undeb llafur, ynghyd â'r Swyddogion Ymchwilio a Chomisiynu penodedig, ac amlinellodd y protocol y byddid yn ei ddilyn wrth wrando ar yr apêl (roedd copïau o'r protocol ym mhecyn yr agenda.)

 

Aeth y Pwyllgor yn ei flaen i gael tystiolaeth gan y Swyddog Comisiynu, ei thyst ac un o dystion yr apelydd.

 

(NODER: gohiriwyd y cyfarfod gan y Pwyllgor am 12.45pm am ginio ac ailymgynullwyd am 1.30pm)

 

Yn dilyn y toriad, cafodd y Pwyllgor ragor o dystiolaeth gan yr apelydd a thyst. Cafodd y ddwy ochr gyfle wedyn i groesholi ynghylch y dystiolaeth a roddwyd ac i grynhoi. Ar ôl gwneud hynny, gadawodd y ddwy ochr y cyfarfod tra oedd y Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth a’r sylwadau a gyflwynwyd.

 

Galwodd y Pwyllgor bawb yn ôl i'r cyfarfod i ddweud gan ei bod hi mor hwyr (5.00 p.m.), fod y cyfarfod i'w ohirio hyd at ddyddiad ac amser i'w cytuno yn yr wythnos yn dechrau 14 Hydref, pryd y byddai'n cwrdd eto i drafod y dystiolaeth a'r sylwadau a gyflwynwyd er mwyn dod i benderfyniad. Wedyn byddai pob parti yn cael gwybod am y penderfyniad yn ysgrifenedig.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod y cyfarfod yn cael ei ohirio hyd at ddyddiad ac amser i'w cytuno yn ystod yr wythnos yn dechrau 14 Hydref, 2019.

 

Y CYFARFOD A AILYMGYNULLWYD

Roedd y Pwyllgor wedi ailymgynnull yn Ystafell Pwyllgorau 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin ddydd Mercher 16 Hydref, 2019 am 2.00 p.m.

 

Yn Bresennol: Y Cynghorydd K.Howell (Cadeirydd)

Cynghorwyr: S.M. Allen, K. Broom, D. Jones ac E. Morgan

 

Roedd y Swyddogion canlynol yn bresennol yn y cyfarfod:-

S. Murphy – Uwch-gyfreithiwr

J. Stuart – Uwch-bartner Busnes (Adnoddau Dynol)

K. Thomas - Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

(Ystafell Bwyllgorau 2, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin - 2.00 p.m.– 4.00 p.m.)

 

Bu i'r Pwyllgor, yn unol â'i benderfyniad cynharach, ailymgynnull i ystyried yr holl dystiolaeth a gyflwynwyd, ynghyd â'r sylwadau a wnaed gan yr apelydd a'i gynrychiolydd a'r Swyddogion Comisiynu ac Ymchwilio:-

 

 

PENDERFYNWYD 

5.1

Bod yr honiadau  ...  Gweld y cofnodion lawn ar gyfer eitem 5.