Manylion y mater

Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gâr 2023-28

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar bob gwasanaeth cyhoeddus i ddatblygu a chyhoeddi Cynllun Llesiant sirol. Fel rhan o'r gwaith o baratoi'r Cynllun hwn, mae BGC Sir Gaerfyrddin wedi cynnal Asesiad Llesiant manwl.

Bydd yr amcanion a'r camau a nodwyd fel rhan o'r cynllun hwn yn canolbwyntio ar feysydd gweithredu ar y cyd y gall y BGC ddylanwadu arnynt trwy gydweithio ac felly nid yw'n dyblygy’r hyn a ystyrir yn fusnes craidd aelodau unigol y BGC, oni bai bod gwerth ychwanegol i'w ennill gan y BGC yn gweithio gyda'i gilydd.

Math o benderfyniad: Key

Statws Penderfyniad: For Determination

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 23/12/2022

Angen penderfyniad: 11 Ebr 2023 Yn ôl Cabinet

Prif Aelod: Arweinydd Y Cyngor

Prif Gyfarwyddwr: Prif Weithredwr

Adran: Prif Weithredwr

Cyswllt: Noelwyn Daniel, Pennaeth Gwasanaethau TGCh a Pholisi Corfforaethol E-bost: ndaniel@carmarthenshire.gov.uk.