Swydd Weithredol

Addysg a'r Gymraeg

Disgrifiad

Ysgolion a Gwasanaethau Addysg o 3 - 19

Gwasanaeth Rhanbarthol Gwella Ysgolion

Gwella Ysgolion, Trefniadaeth a Pherfformiad

Cynllun Strategol a Fforwm y Gymraeg mewn Addysg

Addysg, Llesiant a Chynhwysiant

Dysgu Oedolion yn y Gymuned gan gynnwys Cymraeg i Oedolion

Cynnal Ysgolion a Gwasanaethau Llywodraethwyr

Gwasanaeth Cymorth Ieuenctid

Addysg Feithrin a Safonau

Derbyn Disgyblion i Ysgolion

Pobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)

Gwasanaethau Ymddygiadol

Consortia Rhanbarthol

Presenoldeb yn yr Ysgol

Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy Sir Gaerfyrddin

Data a systemau addysg

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Asesiad o Ddigonolrwydd Cyfleoedd Chwarae

Adrodd ar ddatblygiad y Gymraeg / Safonau

Y Gwasanaeth Cerdd

Ysgolion Iach

Gwasanaethau Arlwyo Mewn Ysgolion

Estyn

Addysg Ôl-16 a Chyllid a'r Bartneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol   

Seicoleg Addysg

Tîm Diogelu a Phresenoldeb Ysgolion

Tîm Addysg a Llesiant

 

 

Gwneir y swydd gan