15/09/2023 - ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL LDP MABWYSIEDIG 202/23

Cyflwyno Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer LDP mabwysiedig Sir Gaerfyrddin fel rhan o'r gofyniad i Lywodraeth Cymru fonitro ac asesu gweithrediad parhaus y Cynllun.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/10/2023

Prif swyddog: Ian R Llewelyn

Notice of decision: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM RAGLEN GYFALAF 2022/23

Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf o ran sefyllfa y gyllideb ar gyfer rhaglen gyfalaf 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - RHAGLEN GYFALAF PUM MLYNEDD 2024/25 - 2028/29

Ymgynghori â’r Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau ynghylch y Rhaglen Gyfalaf Pum

Mlynedd.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 19/02/2024

Prif swyddog: Chris Moore

Notice of decision: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNNIG AMGEN I ADDYSG AWYR AGORED

Pwrpas yr adroddiad hwn yw adolygu'r hyn a gynigir ar hyn o bryd gan Gyngor Sir Caerfyrddin o ran Addysg Awyr Agored ac archwilio opsiynau ar gyfer gwasanaeth wedi'i ail-fodelu o fewn yr adnoddau presennol.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Ian Jones

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGHYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDDION DARBODAETH 2022/2023

Darparu'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau ar weithgareddau rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2022-2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Anthony Parnell

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - STRATEGAETH FARCHOGAETH

Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin 2019-2029 wedi'i lunio a'i gyhoeddi yn unol ag adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (2000). Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cyflwyno cynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer rheoli, datblygu, a gwella rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y Sir yn strategol hyd at 2029.

 

Yn ystod yr ymgynghoriad â'r Fforwm Mynediad Lleol, nododd y Fforwm angen i'r awdurdod lleol ymrwymo i lunio Strategaeth Farchogaeth Sir Gaerfyrddin i gydnabod y cyfleoedd a'r heriau o ran mynediad ar gyfer marchogaeth a gyrru car a cheffyl ledled y Sir.

 

Felly mae Strategaeth Farchogaeth i 'hyrwyddo a datblygu rhwydwaith hygyrch at ddefnydd marchogol' wedi cael ei chyhoeddi yng Nghynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin 2019-2029.

 

Mae'r adroddiad yn nodi'r cynnig i fabwysiadu Strategaeth Farchogaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Steve Pilliner

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ARFARNIADAU O ARDALOEDD CADWRAETH

Mae'r adroddiad hwn yn nodi'r gwaith sy'n cael ei wneud i adolygu deg Ardal Gadwraeth ddynodedig ar draws y Sir.  Mae'n nodi canlyniad yr adolygiad a'r ymarfer ymgynghori dilynol gan gynnwys y canlynol:

 • Arfarniad cymeriad;

• Adolygiad o ffiniau a

• Chynllun Rheoli.

 

Mae'r adroddiad wrth nodi'r uchod yn nodi canlyniad yr ymarfer ymgynghori cyhoeddus

a'r camau nesaf gan gynnwys y prosesau sydd eu hangen i ddiwygio unrhyw un o ddynodiadau'r Ardal Gadwraeth

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/10/2023

Prif swyddog: Rhodri Griffiths

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - STRATEGAETH HAMDDEN, DIWYLLIANT A HAMDDEN AWYR AGORED – ERS YMGYNGHORI

Mae'r ddogfen yn darparu fframwaith i'r gwasanaeth weithio gyda rhanddeiliaid allweddol i gyflwyno Strategaeth Hamdden, Diwylliant a Hamdden Awyr Agored wedi'i halinio'n strategol ar gyfer y 10 mlynedd nesaf.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/11/2023

Prif swyddog: Ian Jones

Notice of decision: 22/11/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - EFFAITH COVID 19 AR GONTRACTWYR - GWAITH MAWR

Bydd adroddiad yn cael ei lunio i archwilio'r effaith ariannol ar gontractwyr o ganlyniad i bandemig Covid-19. Bydd yr adroddiad yn cadarnhau'r darpariaethau contract presennol sy'n cael eu gorfodi gan yr Awdurdod o'u cymharu ag amrywiol weithdrefnau cyngor a rhyddhad y llywodraeth. Er mwyn rhoi rhagor o wybodaeth i randdeiliaid, bydd yr adroddiad yn nodi'r goblygiadau posibl ar gyfer mabwysiadu dulliau cymorth contractwyr i liniaru effaith ariannol Covid-19 a cheisio penderfyniad ynghylch gweithredu'r dulliau hyn.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Jason G. Jones

Notice of decision: 02/02/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open

Explanation of anticipated restriction:
information relating to person / Business


15/09/2023 - STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (CYN-YMGYNGHORI)

Rhoi gweledigaeth i'r aelodau ar sut y byddwn yn darparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y degawd nesaf. Bydd y ddogfen yn rhoi manylion am y meysydd canlynol:

Cyflwyniad, Datganiad Gweledigaeth, y gwasanaethau mae pobl yn eu derbyn, Modelau gofal Gwaith Cymdeithasol, Diogelu, Integreiddio a Phartneriaethau, Gweithlu a Chynllun Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Silvana Sauro

Notice of decision: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2022/23

Mae'r adroddiad yn archwilio pob maes gwasanaeth o fewn Gofal Cymdeithasol ac yn dangos sut yr ymdrinnir â strategaethau, gweithredoedd, targedau a risgiau'r gwasanaeth a sut y byddant yn cael eu rhoi ar waith. Mae'n cynnwys trosolwg o sut rydym wedi perfformio yn 2022/23, ynghyd ag asesiad ynghylch y dyfodol a'n blaenoriaethau strategol ar gyfer 2023/24.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/10/2023

Prif swyddog: Silvana Sauro

Notice of decision: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL-YMGYNGHORIAD)

Rhoi gweledigaeth i'r aelodau ar sut y byddwn yn darparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y degawd nesaf. Bydd y ddogfen yn rhoi manylion am y meysydd canlynol:

Cyflwyniad, Datganiad Gweledigaeth, y gwasanaethau mae pobl yn eu derbyn, Modelau gofal Gwaith Cymdeithasol, Diogelu, Integreiddio a Phartneriaethau, Gweithlu a Chynllun Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/12/2023

Prif swyddog: Silvana Sauro

Notice of decision: 02/03/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNLLUN CYMHELLIANT I DENANTIAID

Mae'r defnydd o gynlluniau cymhelliant a gwobrwyo gan landlordiaid cymdeithasol yn sail i'r dull ehangach o reoli tenantiaeth. Gellir ystyried cymhellion i annog ymddygiad a ddymunir gyda gwobrau'n cydnabod ymddygiad o'r fath.

 

Mae'r adroddiad yn nodi ein dull o sut y byddwn yn gwobrwyo tenantiaid ond hefyd yn cyflwyno cynllun cymhelliant. 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Les James

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN

Mabwysiadu arferion rheoli tir sy'n denu pryfed peillio ar dir a reolir gan y Cyngor lle nad oes gwrthdaro rhwng y rhain a'r defnydd tir presennol, ac fel y cytunwyd â chleientiaid (e.e. Tai) a'r contractwr (Cynnal a Chadw Tiroedd).

 

Byddwn yn sicrhau bod y ffordd rydym yn rheoli ein glaswelltiroedd yn gyson â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Rosie Carmichael

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu'r newyddion i'r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2023/24, ar 30 Mehefin 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 02/10/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu'r newyddion i'r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2023/24, ar Awst 312023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/11/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/24

I ddarparu'r newyddion ynglyn a sefyllfa gyllideb ddiweddaraf y rhaglen gyfalaf 2023/24, ar 30 Mehefin 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 02/10/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2023/24

I ddarparu'r newyddion ynglyn a sefyllfa gyllideb ddiweddaraf y rhaglen gyfalaf 2023/24, ar 31ain Awst 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/11/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEHEFIN 30AIN 2023

I ddarparu y gwybodaeth diweddaraf i aelodau, ynglyn a gweithgareddau’r adran Rheoli’r Trysorlys yn ystod y cyfnod Ebrill 1af 2023 i Mehefin 30ain 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Anthony Parnell

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD CHWARTEROL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I MEDI 30AIN 2023

I ddarparu y gwybodaeth diweddaraf i aelodau, ynglyn a gweithgareddau’r adran Rheoli’r Trysorlys yn ystod y cyfnod Ebrill 1af 2023 i Medi 30ain 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - LLAIN 3 PARC ADWERTHU TROSTRE

Adroddiad sy'n amlinellu cynnig datblygu diwygiedig ar gyfer llain 3 Parc Adwerthu Trostre a thelerau gwerthu i'w hystyried.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/10/2023

Prif swyddog: Jason Jones (Pennaeth Adfywio)

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open

Explanation of anticipated restriction:
Sensitive financial information will be contained within the report.


15/09/2023 - STRATEGAETH GWEITHLU 2023 - 2026

Mae ein Strategaeth Gweithlu yn disgrifio sut rydym yn bwriadu datblygu ein gweithlu presennol ac yn y dyfodol i sicrhau bod ganddynt y sgiliau, yr amgylchedd, a'r gwerthoedd craidd cywir i gyflawni ein Strategaeth Gorfforaethol. 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Paul R Thomas

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR SIR 2022-23

Mae’r Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor yn ystod 2022-23. Dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i ni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ein Amcanion Llesiant. Yn ogystal, dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 mae’n ofynnol i ni adrodd ar berfformiad ar sail arddull hunan-asesu.

Mae’r adroddiad hyn yn anelu i gwrdd â’r gofynion hyn o fewn un ddogfen.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/10/2023

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 05/05/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - GORCHYMYN DIOGELU GOFOD CYHOEDDUS

Mae'r Gorchymyn, sy'n rhoi pwerau i'r heddlu fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol a throseddau sy'n ymwneud ag alcohol yng nghanol tref Llanelli, yn dod i ben 30 Medi 2023.

 

Cynigir ymestyn y Gorchymyn. Bydd ei effaith yn cael ei werthuso a bydd ystyriaeth o’r ffin daearyddol bresennol yn dilyn ymgynghoriad â rhanddeiliaid allweddol rhwng nawr a Medi 2023.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/01/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 05/05/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - POLISI YNGHYLCH TALIADAU AM WASANAETHAU

Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno Polisi newydd ynghylch Taliadau am Wasanaethau. Mae’r Polisi yn nodi’r dull o osod a chasglu’r taliadau am wasanaethau. Y nod yw sicrhau bod y Taliadau am Wasanaethau yn glir, yn rhesymol, yn atebol ac yn adlewyrchu costau gwirioneddol.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/11/2023

Prif swyddog: Jonathan Morgan

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

Cyflwyno cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) i ymhelaethu ar gynnwys y CDLl Diwygiedig a'i gefnogi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  CCA drafft i gynnwys (yn amodol ar amseru), ond heb fod yn gyfyngedig i: Yr Iaith Gymraeg, Asesiadau Cymeriad Tirwedd, Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/11/2023

Prif swyddog: Ian R Llewelyn

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNLLUN RHEOLI PERYGL LLIFOGYDD-2

Mae Adran S10.7 Deddf Rheoli Llifogydd a D?r 2010 yn ei gwneud yn ofynnol i bob Awdurdod Lleol gyhoeddi eu strategaeth a'u cynllun rheoli perygl llifogydd lleol.

 

Bydd y strategaeth a'r cynllun (y cyfeirir ato fel y cynllun rheoli perygl llifogydd, FRMP-2) yn egluro lle rydym bellach o ran rheoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol (FCERM), lle rydym am fod yn 2030 a sut y byddwn yn cyrraedd yno.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 19/02/2024

Prif swyddog: Ben Kathrens

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNLLUN BUSNES Y CYFRIF REFENIW TAI 2024-2027

Mae cynllun busnes y cyfrif refeniw tai yn nodi ein blaenoriaethau a'n gweithgareddau ar gyfer tai cyngor newydd a thai cyngor sy'n bodoli eisoes yn ystod y tair blynedd nesaf.  Mae hefyd yn pennu ein cyllidebau cyfalaf a refeniw ac yn cadarnhau lefelau rhent i denantiaid.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Jonathan Morgan

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - DIWEDDARIAD Y STRATEGAETH WASTRAFF

Mae'r adroddiad yn rhoi trosolwg o'r cam cyntaf o weithredu Strategaeth Wastraff Sir Gar. 2021-2025, gan roi manylion am y newidiadau sydd wedi'u gweithredu, cynnydd mewn perfformiad a strategaeth ailgylchu hyd yn hyn.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Daniel John

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - ADOLYGIAD GWASTRAFF SWMPUS

Bydd yr adroddiad hwn yn cynnig gwasanaeth swmpus cost-effeithiol, effeithlon i breswylwyr a fydd yn ymgorffori'r hierarchaeth wastraff i sicrhau y gellir ailddefnyddio gwastraff mwy swmpus cyn ei ailgylchu a'i waredu.  Adolygiad o'r gost, nifer y swmpiau a gesglir fesul maint eitem, system rheoli apwyntiadau a gofynion cerbydau casglu ar gyfer gwasanaeth o'r fath.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Daniel John

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - STRATEGAETH TOILEDAU LLEOL

Ystyried y wybodaeth a gynhwysir yn yr adroddiad hwn ac i gymeradwyo Strategaeth Toiledau Lleol ddrafft Cyngor Sir Caerfyrddin. Ceisir cymeradwyaeth hefyd gynnal ymarfer ymgynghori cyhoeddus ffurfiol mewn perthynas â'r Strategaeth Toiledau Lleol ddrafft yn unol â gofynion statudol.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Daniel John

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - AIL GARTREFI A LLETY GWYLIAU YN SIR GAERFYRDDIN

Cyflwyno adroddiad sy'n tynnu sylw at y newidiadau cefndir a deddfwriaethol a pholisi ar yr ail gartrefi a llety gwyliau ac amlygu'r ystyriaeth, gofynion tystiolaeth a'r camau nesaf wrth nodi a mynd i'r afael â'r heriau i gymunedau Sir Gaerfyrddin.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Ian R Llewelyn

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYMHWYSO BWRIADOLDEB I ANGEN BLAENORIAETHOL (GORCHYMYN DIGARTREFEDD)

ADRODDIAD I OFYN AM GANIATÂD I GYMHWYSO'R PRAWF BWRIADOLDEB O DAN DDEDDF TAI (CYMRU) 2014 I BOB CATEGORI O ANGEN BLAENORIAETHOL.  TRWY GYMHWYSO'R PRAWF HWN, NID OES GAN YR AWDURDOD DDYLETSWYDD STATUDOL I SICRHAU LLETY PARHAOL I'R UNIGOLION HYNNY YR ASESIR EU BOD YN FWRIADOL DDIGARTREF.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/10/2023

Prif swyddog: Jonathan Morgan

Notice of decision: 07/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - DEFNYDDIAU CANOL TREF AMGEN

Ystyried defnyddiau amgen o fewn canol trefi cynradd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 27/11/2023

Prif swyddog: Jason Jones (Pennaeth Adfywio)

Notice of decision: 10/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CYNRYCHIOLAETH ARDAL GWELLA BUSNES

Ystyried cynrychiolaeth y Cyngor yng nghyfarfodydd Bwrdd Dosbarth Gwella Busnes Caerfyrddin a Llanelli

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/10/2023

Prif swyddog: Nicola Evans

Notice of decision: 10/07/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - CAIS I’R GRONFA DDATBLYGU

Rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Cabinet ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf o ran y Gronfa Ddatblygu, a gofyn i'r Cabinet gymeradwyo'r cais diweddar i'r Gronfa.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD

 

Rhoi gweledigaeth i'r aelodau ar sut y byddwn yn darparu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol statudol yn ystod y degawd nesaf. Bydd y ddogfen yn rhoi manylion am y meysydd canlynol: Cyflwyniad, Datganiad Gweledigaeth, y gwasanaethau mae pobl yn eu derbyn, Modelau gofal Gwaith Cymdeithasol, Diogelu, Integreiddio a Phartneriaethau, Gweithlu a Chynllun Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/03/2024

Prif swyddog: Jake Morgan

Notice of decision: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - RHAGOLWG CYLLIDEB REFENIW

I ddarparu trosolwg i’r Cabinet o’r materion cyllidebol a’r rhagolygon ar gyfer y blynyddoedd nesaf.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 15/09/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


15/09/2023 - POLISI RHEOLI'R TRYSORLYS A STRATEGAETH 2024/25

Er mwyn cydymffurfio ag adolygiad Cod Darbodaeth CIPFA ac adolygiad Cod Ymarfer CIPFA o ran Rheoli’r Trysorlys 2021.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/04/2024

Prif swyddog: Anthony Parnell

Notice of decision: 15/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifyddu Harbwr Porth Tywyn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll a Gwrth-Lygredd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cofrestr Risg Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Cwynion Blynyddol 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr yr Ombwdsmon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Diweddariad ar y Cynllun Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Darparu Argymhellion Allanol - Adroddiad Cynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 30/11/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethu & Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethau & Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Diweddariad ar y Cynllun Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ffurflen Blynyddol - Harbwr Porth Tywyn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr Cynrychiolaeth - Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr Cynrychiolaeth - Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Adolygu camau gweithredu'r Pwyllgor i nodi’r cynnydd ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt a nodi camau ychwanegol i'w cynnwys.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe, Gaynor Morgan

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 04/03/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol

Adolygu'r hyfforddiant Côd Ymddygiad a ddarperir ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon

Ystyried yr Adroddiad Blynyddol a gyhoeddir gan yr Ombwdsmon a nodi unrhyw gamau sy'n codi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad

Adolygu'r ymatebion a dderbyniwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned i'r cais blynyddol am ddata ynghylch y Côd Ymddygiad.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 18/09/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau

Cytuno ar y cyngor a'r arweiniad a fydd yn cael ei roi i Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol ynghylch paratoi eu hadroddiadau blynyddol i'r Pwyllgor Safonau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Hyfforddiant Côd Ymddygiad

Cytuno ar y trefniadau ynghylch yr Hyfforddiant Côd Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 04/03/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Data ynghylch y Côd Ymddygiad

Cytuno ar gwmpas a natur y data sydd i'w gasglu.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 04/03/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Protocol ar gyfer Delio â Chwynion Lefel Isel o Ran y Côd

Adolygu'r Protocol a'r cwynion yr ymdriniwyd â hwy.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 11/12/2023

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Ceisiadau am Ollyngiad

Penderfynu ar geisiadau am ollyngiad yn ôl yr angen.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Gwrandawiadau Disgyblu

Ymdrin ag achosion o dorri'r Côd Ymddygiad yn dilyn unrhyw atgyfeiriadau gan yr Ombwdsmon.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Part exempt


31/08/2023 - Blaengynllun Gwaith

Cytuno ar y Blaengynllun Gwaith ar gyfer 2024-2025.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 04/03/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Ystyried adroddiad yn amlinellu gwaith y Pwyllgor yn ystod blwyddyn ddinesig 2022/23.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 07/09/2023

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 23/08/2023


23/08/2023 - ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y drafodaeth rhwng Dysgu a Datblygu Corfforaethol ac Arweinwyr Gr?p ynghylch gofynion datblygu blynyddol yr Aelodau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/23

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Datblygu'r Aelodau a nodi pynciau hyfforddi a datblygu ychwanegol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried gweithredu adroddiadau a gyhoeddid gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol am lwfansau'r aelodau ac ati

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 20/03/2024

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried yr adroddiad drafft a chyflwyno sylwadau arno

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Derbyn adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ynghylch pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff, llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 14/06/2024

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU

Ystyried golwg gyffredinol ar Swyddogaeth Graffu y Cyngor a gwaith y Pwyllgorau Craffu perthnasol yn ystod blwyddyn y cyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 07/09/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022