14/05/2024 - OPSIYNAU PERCHENTYAETH COST ISEL AR GYFER SIR GAERFYRDDIN

NOD YR ADRODDIAD YW

           CADARNHAU'R YSTOD O OPSIYNAU PERCHENTYAETH COST ISEL SYDD AR GAEL YNG NGHYMRU

           CYNNIG DEWIS ARALL GO IAWN I'R FARCHNAD RHENTU AR GYFER UNIGOLION A THEULUOEDD A HOFFAI FOD YN BERCHEN AR EU CARTREF EU HUNAIN OND NA ALLANT FFORDDIO PRYNU CARTREF AR WERTHOEDD Y FARCHNAD AGORED; AC

           ARGYMELL FFORDD YMLAEN I'R CYNGOR SY'N SICRHAU EIN BOD YN PARHAU I GYNNIG YSTOD O OPSIYNAU TAI FFORDDIADWY HYBLYG A FYDD YN HELPU I GYNYDDU'R CYFLENWAD YN GYFLYM.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Prif swyddog: Rachel Davies, Jonathan Morgan

Notice of decision: 14/05/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL NEWYDD (AR ÔL YMGYNGHORI)

OHERWYDD Y GALW DIGYNSAIL AM DAI CYMDEITHASOL, CYNIGWYD DULL PARU UNIONGYRCHOL I DDYRANNU TAI I'R RHAI SYDD Â'R ANGEN MWYAF AM DAI. CAFODD Y MESUR BRYS HWN EI GYMERADWYO GAN Y CYNGOR O FIS EBRILL 2023. MAE'R ADRODDIAD HWN YN CEISIO RHOI ADBORTH YR YMGYNGHORIAD YNGHYLCH Y NEWIDIADAU A CHYFLWYNO POLISI DYRANNU TAI CYMDEITHASOL NEWYDD.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 04/11/2024

Prif swyddog: Jonathan Morgan, Joy Williams

Notice of decision: 14/05/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CYNLLUN STRATEGOL YNGHYLCH RHEOLI EIN TIR AR GYFER PRYFED PEILLIO YN SIR GAERFYRDDIN

Mabwysiadu arferion rheoli tir sy'n denu pryfed peillio ar dir a reolir gan y Cyngor lle nad oes gwrthdaro rhwng y rhain a'r defnydd tir presennol, ac fel y cytunwyd â chleientiaid (e.e. Tai) a'r contractwr (Cynnal a Chadw Tiroedd).

 

Byddwn yn sicrhau bod y ffordd rydym yn rheoli ein glaswelltiroedd yn gyson â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 01/07/2024

Prif swyddog: Rosie Carmichael

Notice of decision: 03/04/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

Cyflwyno cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) i ymhelaethu ar gynnwys y CDLl Diwygiedig a'i gefnogi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  CCA drafft i gynnwys (yn amodol ar amseru), ond heb fod yn gyfyngedig i: Yr Iaith Gymraeg, Asesiadau Cymeriad Tirwedd, Safleoedd o Bwys ar gyfer Cadwraeth Natur.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor Sir

Decision due date: 10/07/2024

Prif swyddog: Ian R Llewelyn

Notice of decision: 08/06/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATODOL - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL DIWYGIEDIG SIR GAERFYRDDIN 2018 - 2033

Cyflwyno cyfres o Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft (CCA) i ymhelaethu ar gynnwys y CDLl Diwygiedig a'i gefnogi ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol.  CCA drafft i gynnwys (yn amodol ar amseru), ond heb fod yn gyfyngedig i: Asesiadau Cymeriad Tirwedd.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir

Decision due date: 10/07/2024

Notice of decision: 12/10/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CYNLLUN YR YSTÂD WLEDIG

Ar 20 Chwefror 2023, penderfynodd y Cabinet yn unfrydol i gadw Ystâd Ffermydd y Sir wrth resymoli ac ystyried cyfleoedd datblygu a gwerthu wrth iddynt ddod i law. Nid pwrpas y Cynllun hwn yw ailedrych ar y mater o gadw'r Ystâd ond tynnu sylw at faint a pherfformiad y portffolio presennol, ynghyd â materion allweddol a strategaeth y dyfodol i alluogi'r Cyngor i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd sydd ar gael i gefnogi ei amcanion llesiant.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/09/2024

Prif swyddog: Ainsley Williams

Notice of decision: 15/12/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - STRATEGAETH CYNGOR SIR CAERFYRDDIN AR GYFER COED A CHOETIRIROEDD

Mae'r strategaeth yn adlewyrchu cyfrifoldebau Cyngor Sir Caerfyrddin am goed a choetiroedd. Mae'n nodi sut mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn rheoli'r coed a'r coetiroedd y mae'n gyfrifol amdanynt, ble a pham yr hoffai blannu mwy o goed a choetiroedd, a'r camau y gall eu cymryd i wneud hyn.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Prif swyddog: Rosie Carmichael, Kerry Latham

Notice of decision: 15/12/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - POLISI PATRWM GWEITHIO RHAGWELADWY

Mae polisi a gweithdrefn y Patrwm Gweithio Rhagweladwy yn nodi ein gweithdrefn ar gyfer rheoli cais statudol gan gyflogai neu weithiwr am batrwm gwaith mwy rhagweladwy yn unol â Deddf Gweithwyr (Telerau ac Amodau Rhagweladwy) 2023 fel y nodir yn Neddf Hawliau Cyflogaeth 1996 a ddaw i rym 1 Medi 2024.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 29/07/2024

Prif swyddog: Paul R Thomas

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN

MAE'R ADRODDIAD HWN YN GOFYN I AELODAU YSTYRIED GWAREDU SAFLE CANOLFAN ADDYSG AWYR AGORED PENTYWYN TRWY'R CYFRIF REFENIW TAI (CRT), GYDA'R GWASANAETH ADDYSG AWYR AGORED YN CAEL EI AIL-FODELU I'W GYFLWYNO TRWY FODEL GWAHANOL AC MEWN GWAHANOL SAFLEOEDD.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/07/2024

Prif swyddog: Peter Edwards, Ian Jones, Jason Jones (Pennaeth Adfywio)

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Fully exempt  - view reasons


14/05/2024 - ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu’r newyddion i’r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2024/25, ar 30ain Mehefin 2024.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/09/2024

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/25

I ddarparu’r newyddion ynglyn a sefyllfa gyllideb ddiweddaraf y rhaglen gyfalaf 2024/25, ar 30ain Mehefin 2024.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/09/2024

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - ADRODDIAD MONITRO YNGHYLCH CYLLIDEB REFENIW Y CYNGOR

I ddarparu’r newyddion i’r Cabinet ynglyn a sefyllfa diweddaraf cyllideb 2023/24 - 31ain Awst 2024.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/11/2024

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - DIWEDDARU RHAGLEN GYFALAF 2024/25

I ddarparu’r newyddion ynglyn a sefyllfa gyllideb ddiweddaraf y rhaglen gyfalaf 2024/25, ar 31ain Awst 2024.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/11/2024

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - ADRODDIAD BLYNYDDOL YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 2023-2024

I ddarparu y gwybodaeth diweddaraf i aelodau, ynglyn a gweithgareddau’r adran Rheoli’r Trysorlys yn ystod y cyfnod 2023-2024

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Prif swyddog: Randal Hemingway

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYNGOR 2023-24

Mae'r Adroddiad Blynyddol yn rhoi trosolwg o berfformiad y Cyngor yn ystod 2023-24. O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mae'n ofynnol i ni gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ynghylch ein Hamcanion Llesiant. Yn ogystal, o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021, mae dyletswydd arnom i adrodd ar berfformiad ar sail dull hunanasesu.

Nod yr adroddiad hwn yw bodloni'r ddau ofyniad hyn mewn un ddogfen.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/11/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CYNLLUN GWEITHREDU GWASANAETHAU PLANT

Ystyried cynllun gweithredu gwasanaethau plant.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Notice of decision: 01/02/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - CRONFA YNNI ADNEWYDDADWY I GYMUNEDAU

Pwrpas yr adroddiad yw cael cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu Cronfa Ynni Adnewyddadwy ar gyfer cymunedau lleol.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 30/09/2024

Prif swyddog: Ainsley Williams

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - STRATEGAETH FARCHOGAETH

Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin 2019-2029 wedi'i lunio a'i gyhoeddi yn unol ag adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (2000). Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cyflwyno cynllun Sir Gaerfyrddin ar gyfer rheoli, datblygu, a gwella rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus y Sir yn strategol hyd at 2029.

 

Yn ystod yr ymgynghoriad â'r Fforwm Mynediad Lleol, nododd y Fforwm angen i'r awdurdod lleol ymrwymo i lunio Strategaeth Farchogaeth Sir Gaerfyrddin i gydnabod y cyfleoedd a'r heriau o ran mynediad ar gyfer marchogaeth a gyrru car a cheffyl ledled y Sir.

 

Felly mae Strategaeth Farchogaeth i 'hyrwyddo a datblygu rhwydwaith hygyrch at ddefnydd marchogol' wedi cael ei chyhoeddi yng Nghynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Gaerfyrddin 2019-2029.

 

Mae'r adroddiad yn nodi'r cynnig i fabwysiadu Strategaeth Farchogaeth ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 04/11/2024

Prif swyddog: Daniel John

Notice of decision: 21/10/2022

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - POLISI CODI TÂL AR GYFER GWASANAETHAU GOFAL CYMDEITHASOL - DIWYGIADAU I'R POLISI PRESENNOL (ÔL-YMGYNGHORIAD)

Diweddarwyd y polisi codi tâl presennol ddiwethaf ym mis ebrill 2019; felly, mae'n amserol nawr i adolygu'r polisi ac ystyried unrhyw ddiwygiadau sydd eu hangen.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Prif swyddog: Rhys Page

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR STATUDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2023/24

MAE'R ADRODDIAD YN ARCHWILIO POB MAES GWASANAETH O FEWN GOFAL CYMDEITHASOL AC YN DANGOS SUT YR YMDRINNIR Â STRATEGAETHAU, GWEITHREDOEDD, TARGEDAU A RISGIAU'R GWASANAETH A SUT Y BYDDANT YN CAEL EU RHOI AR WAITH. MAE'N CYNNWYS TROSOLWG O SUT RYDYM WEDI PERFFORMIO YN 2023/24, YNGHYD AG ASESIAD YNGHYLCH Y DYFODOL A'N BLAENORIAETHAU STRATEGOL AR GYFER 2024/25.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 18/11/2024

Prif swyddog: Silvana Sauro

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - STRATEGAETH DDIGIDOL 2024-2027

Mae ein “Strategaeth Trawsnewid Digidol 2021-2024” gyfredol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2024.

Mae angen Strategaeth Ddigidol newydd sy’n nodi blaenoriaethau a dyheadau digidol strategol y Cyngor ac sy’n amlinellu’r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni dros y 3 blynedd nesaf i gyflawni ein gweledigaeth ar gyfer ‘Sir Gaerfyrddin wedi’i galluogi’n ddigidol’.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/07/2024

Prif swyddog: Gareth Jones

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


14/05/2024 - MONITRO ABSENOLDEB SALWCH

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/07/2024

Prif swyddog: Paul R Thomas

Notice of decision: 19/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor Sir

Decision due date: 11/12/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - ADRODDIAD YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2023 I RHAGFYR 31AIN 2023

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Perfformiad ac Adnoddau Corfforaethol, Cabinet

Decision due date: 29/04/2024

Prif swyddog: Anthony Parnell

Notice of decision: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - STRATEGAETH GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 10 MLYNEDD (ÔL YMGYNGHORIAD)

DARPARU GWELEDIGAETH I AELODAU YNGHYLCH SUT Y BYDDWN YN DARPARU SWYDDOGAETHAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL STATUDOL DROS Y DEG MLYNEDD NESAF. BYDD Y DDOGFEN YN MANYLION Y MEYSYDD CANLYNOL;

CYFLWYNIAD, DATGANIAD O WELEDIGAETH, Y GWASANAETHAU Y MAE POBL YN EI DDERBYN, MODELAU GOFAL GWAITH CYMDEITHASOL, DIOGELU, INTEGREIDDIO A PHARTNERIAETHAU , GWEITHLU A CHYNLLUN GWEITHREDU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 16/09/2024

Notice of decision: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2023/24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 13/05/2024

Prif swyddog: Andrea Thomas

Notice of decision: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - ADRODDIAD MONITRO PERFORMIAD CHWARTER 3

To monitor the progress in delivering the objectives/actions and targets set out in the New Corporate Strategt relevant to the Committees remit.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 29/04/2024

Notice of decision: 31/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/01/2024 - CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor Sir

Decision due date: 18/12/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 18/04/2024


28/01/2024 - CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir

Decision due date: 11/12/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


28/01/2024 - Performance Monitoring Report Quarter 3

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 29/04/2024

Notice of decision: 28/01/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


25/01/2024 - CARMARTHENSHIRE COUNTY COUNCIL'S ANNUAL REPORT 2023-24

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor Sir

Decision due date: 11/12/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


25/01/2024 - CYNNIG I GYNYDDU CAPASITI YSGOL GYMRAEG GWENLLIAN

Proses statudol ar gyfer y cynnig i adleoli Ysgol Gymraeg Gwenllian i safle newydd a chynyddu ei chapasiti i 210 + 30 o leoedd meithrin ym mis Medi 2024, pan fydd yr ysgol newydd yn cael ei feddiannu.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Decision due date: 15/07/2024

Prif swyddog: Sara Griffiths

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


16/11/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL CYNGOR SIR CAERFYRDDIN 2023-2024

O dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’n ofynnol i’r Awdurdod gyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar ei Amcanion Llesiant. O dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 mae gan yr Awdurdod ddyletswydd i adrodd ar berfformiad yn seiliedig ar ddull hunanasesu. Nod Adroddiad Blynyddol y Cyngor yw bodloni'r gofynion mewn un ddogfen.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet, Cyngor Sir

Decision due date: 11/12/2024

Prif swyddog: Gwyneth Ayers

Notice of decision: 18/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


03/09/2023 - Datganiad Llywodraethu Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethau & Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Diweddariad ar y Cynllun Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiadau Ariannol – Adroddiad ISA260 ar gyfer Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ffurflen Blynyddol - Harbwr Porth Tywyn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr Cynrychiolaeth - Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr Cynrychiolaeth - Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifyddu Harbwr Porth Tywyn

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Diweddariad ar y Cynllun Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cynllun Archwilio Mewnol - Diweddariad ar Gynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Derbyn Cofnodion Grwpiau Perthnasol i'r Pwyllgor Llywodraethu & Archwilio

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Datganiad Cyfrifon Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 30/11/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Darparu Argymhellion Allanol - Adroddiad Cynnydd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 15/12/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Blynyddol Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Llythyr yr Ombwdsmon

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Cwynion Blynyddol 2022/23

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Cofrestr Risg Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cronfa Bensiwn Dyfed

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Ymholiadau Archwilio i'r rhai sy'n Gyfrifol am Lywodraethu - Cyngor Sir Gaerfyrddin

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


03/09/2023 - Adroddiad Blynyddol Gwrth-Dwyll a Gwrth-Lygredd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Decision due date: 29/09/2023

Prif swyddog: Helen Pugh

Notice of decision: 03/09/2023


31/08/2023 - Forward Work Plan

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/12/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review Minutes of Meetings of the All-Wales Standards Committees Chairs Forum

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review of Adjudication Panel for Wales and Ombudsman Decisions

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/12/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review of Adjudication Panel for Wales and Ombudsman Decisions

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Protocol for Dealing with Low Level Code Complaints

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/12/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Code of Conduct Training

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Group Leaders' Duty

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/12/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review of Disciplinary Hearing Procedure

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Blaengynllun Gwaith

Cytuno ar y Blaengynllun Gwaith ar gyfer 2024-2025.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Gwrandawiadau Disgyblu

Ymdrin ag achosion o dorri'r Côd Ymddygiad yn dilyn unrhyw atgyfeiriadau gan yr Ombwdsmon.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Part exempt


31/08/2023 - Ceisiadau am Ollyngiad

Penderfynu ar geisiadau am ollyngiad yn ôl yr angen.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Data ynghylch y Côd Ymddygiad

Cytuno ar gwmpas a natur y data sydd i'w gasglu.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Hyfforddiant Côd Ymddygiad

Cytuno ar y trefniadau ynghylch yr Hyfforddiant Côd Ymddygiad ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

 

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Dyletswyddau Arweinwyr y Grwpiau

Cytuno ar y cyngor a'r arweiniad a fydd yn cael ei roi i Arweinwyr Grwpiau Gwleidyddol ynghylch paratoi eu hadroddiadau blynyddol i'r Pwyllgor Safonau o dan Ddeddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 22/04/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Data Blynyddol am y Côd Ymddygiad

Adolygu'r ymatebion a dderbyniwyd gan Gynghorau Tref a Chymuned i'r cais blynyddol am ddata ynghylch y Côd Ymddygiad.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adroddiad Blynyddol yr Ombwdsmon

Ystyried yr Adroddiad Blynyddol a gyhoeddir gan yr Ombwdsmon a nodi unrhyw gamau sy'n codi

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Hyfforddiant Côd Ymddygiad Blynyddol

Adolygu'r hyfforddiant Côd Ymddygiad a ddarperir ar gyfer Cynghorwyr Tref a Chymuned.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/12/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 09/09/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Adolygiad o'r Camau Gweithredu

Adolygu camau gweithredu'r Pwyllgor i nodi’r cynnydd ar y camau gweithredu y cytunwyd arnynt a nodi camau ychwanegol i'w cynnwys.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe, Gaynor Morgan

Notice of decision: 31/08/2023

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review of Action Log

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 03/03/2025

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Annual Report to Full Council

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


31/08/2023 - Review of Whistleblowing Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Safonau

Decision due date: 24/05/2024

Prif swyddog: Robert Edgecombe

Notice of decision: 02/04/2024

Cyfyngiad a ragwelir: Open


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Ystyried adroddiad yn amlinellu gwaith y Pwyllgor yn ystod blwyddyn ddinesig 2022/23.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 07/09/2023

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 23/08/2023


23/08/2023 - ADOLYGIADAU DATBLYGIAD PERSONOL - Y WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DRAFODAETHAU AG ARWEINWYR GRWP

Derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y drafodaeth rhwng Dysgu a Datblygu Corfforaethol ac Arweinwyr Gr?p ynghylch gofynion datblygu blynyddol yr Aelodau

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - RHAGLEN DATBLYGU AELODAU 2022/23

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Datblygu'r Aelodau a nodi pynciau hyfforddi a datblygu ychwanegol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2023

Prif swyddog: Hayley Daniels

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIADAU BLYNYDDOL AC ATEGOL PANELANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried gweithredu adroddiadau a gyhoeddid gan Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol am lwfansau'r aelodau ac ati

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 20/03/2024

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL DRAFFT PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL

Ystyried yr adroddiad drafft a chyflwyno sylwadau arno

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 24/11/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADNODDAU I GYFLAWNI SWYDDOGAETHAU'R GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD

Derbyn adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ynghylch pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth gan yr awdurdod o ran staff, llety ac adnoddau eraill i gyflawni swyddogaethau gwasanaethau democrataidd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 14/06/2024

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022


23/08/2023 - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022/23 CYNGOR SIR CAERFYRDDIN YNGHYLCH EI SWYDDOGAETH GRAFFU

Ystyried golwg gyffredinol ar Swyddogaeth Graffu y Cyngor a gwaith y Pwyllgorau Craffu perthnasol yn ystod blwyddyn y cyngor

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

Decision due date: 07/09/2022

Prif swyddog: Gaynor Morgan

Notice of decision: 25/10/2022