Penderfyniadau

Use the below search options at the bottom of the page to find information regarding recent decisions that have been taken by the council’s decision making bodies.

Alternatively you can visit the officer decisions page for information on officer delegated decisions that have been taken by council officers.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

10/03/2023 - CYFEDDU ADEILADAU A SAFLEOEDD AR GYFER DARPARU LLETY TAI O DAN RAN II O DDEDDF TAI 1985 ref: 58    Recommendations Approved

Rheoleiddio cyfeddiant blaenorol tir ac adeiladau at ddibenion Rhan II o Ddeddf Tai 1985 o dan ddarpariaethau Adran 122 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pennaeth Adfywio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/03/2023

Effective from: 18/03/2023

Penderfyniad:

Cymeradwyo cyfeddu'r adeiladau a'r safleoedd a nodwyd yn yr adroddiad hwn ar gyfer darparu llety tai o dan Ran II o Ddeddf Tai 1985

 

 


23/06/2022 - PENDERFYNU AR GEISIADAU CYNLLUNIO ref: 54    Recommendations Approved

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Gwnaed yn y cyfarfod: 23/06/2022 - Pwyllgor Cynllunio

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 29/06/2022

Effective from: 23/06/2022

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD caniatáu'r ceisiadau cynllunio canlynol yn amodol ar yr amodau y manylwyd arnynt yn Adroddiad/Atodiad y Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd a/neu y rhoddwyd gwybod amdanynt yn y cyfarfod:-

 

PL/00765

Newid defnydd hen stablau i fragdy ar raddfa fach (ôl-weithredol), Ysgubor, Felindre, Llandysul, SA44 5XS.

 

PL/02652

Dymchwel t? ac adeiladu t? newydd, lle parcio a gwaith cysylltiedig, Bronllys, Heol y Mynydd, Pen-bre, Porth Tywyn, SA16 0AJ.

 

[Noder: Wrth ystyried yr eitem hon, roedd y Cynghorwyr M. Thomas, E. Skinner, J. James, N. Evans ac M. Donoghue wedi datgan buddiant gan fod yr asiant, sef David Darkin oDarkin Architects, yn gyfaill agos personol.  Ar y pwynt hwn, gadawodd y Cynghorwyr M. Thomas, E. Skinner, J. James, N. Evans a M. Donoghue y cyfarfod, heb gymryd unrhyw ran bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

PL/02659

Cadw llety byw y capel presennol fel preswylfa breifat, gan gynnwys ymestyn a newid defnydd llawr presennol y capel i lety preswyl sy'n gysylltiedig â'r prif breswylfa (defnydd dosbarth D1 i C3(A) preswylfa), Capel Stryd yr Undeb, Heol yr Undeb, Caerfyrddin.

 

PL/03777

Cynnig i greu pwll nofio (domestig) a chyfleuster ffitrwydd cysylltiedig, 4 Hendre Road, Llangennech, Llanelli, SA14 8TG.

 

PL/03872

Ceisir cymeradwyo Materion a Gadwyd yn ôl ar gyfer mynediad, golwg, tirlunio, cynllun a graddfa ar gyfer Cam 1 Datblygiad Llesiant a Gwyddor Llanelli, a elwir bellach yn Bentre Awel ar gyfer datblygu Hwb Iechyd a Llesiant sy'n cynnwys cyfleusterau iechyd, hamdden, addysg, ymchwil a busnes a chanolfan ynni, ynghyd â'r amgylchfyd cyhoeddus cysylltiedig, mannau agored, tirlunio caled a meddal, draenio, cysylltiadau i gerddwyr a beicwyr a pharcio, llefydd parcio ceir a seilwaith ategol gan gynnwys mesurau lliniaru a gwella o amgylch yr Hwb Iechyd a Llesiant arfaethedig a pherimedr Afon Dafen Newydd, Llynnoedd Delta ym Mhentref Llesiant a Gwyddor Bywyd Llanelli, Tir yn Llynnoedd Delta, Llanelli.

 

[Noder bod y Cynghorydd E. Skinner, wrth ystyried yr eitem hon, wedi gofyn am gyngor cyfreithiol ynghylch a ddylai ddatgan buddiant gan ei fod yn byw yn agos at y datblygiad arfaethedig.  Yn dilyn y cyngor hwnnw, datganodd y Cynghorydd E. Skinner fuddiant a gadawodd y cyfarfod, gan gymryd dim rhan bellach yn y drafodaeth na phleidleisio ar y cais].

 

Cafwyd sylw gan aelod lleol yn cefnogi'r cais ar sail yr arfarniad a nodwyd yn adroddiad ysgrifenedig y Pennaeth Cynllunio.  Yn benodol, croesawodd yr aelod lleol yr anogaeth a roddwyd i gwmnïau a chyflenwyr lleol gymryd rhan yn y prosiect, a allai arwain at gyfleoedd gwaith a hyfforddiant ychwanegol yn ystod camau adeiladu a gweithredu'r prosiect yn y dyfodol.  At hynny, mynegodd yr aelod lleol gefnogaeth i greu Gwasanaeth Bws Arfordirol newydd a phwysleisiodd y dylid darparu'r seilwaith hwyluso o fewn cam 1 y prosiect.

 

Ymatebodd y Swyddog Rheoli Datblygu i'r materion a godwyd wrth i'r adroddiad gael ei ystyried.