Cofrestr datgan cysylltiadau

Cyng. Edward Thomas

Yr wyf fi Cyng. Edward Thomas, Aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin yn datgan bod gennyf y buddiannau personol canlynol:

1. Manylion cyflogaeth (nodwch a yw'n llawn amser neu'n rhan-amser ynghyd ag enw'r cyflogwr):
Enw'r cyflogwr Disgrifiad o'r swydd
Retired Lloyds Bank Staff - Pensioner -
2. Enw(au) Cwmni/Cwmnïau y mae gennyf fuddiant ariannol ynddo/ynddynt (gan gynnwys fel partner/cyfarwyddwr)
Enw'r Cwmni/Cwmniau
Tregib Sports Facilities Ltd - Not for Profit company running sports facilities - not remunerated. Director.
WJEC/CBAC - Director/Trustee - Non Remuneration
3. Manylion rhoddion yr wyf wedi eu derbyn mewn perthynas â'm treuliau etholiad:
Enw'r corff sydd wedi gwneud y rhodd Swm y rhodd
Dim -
4. Enw(au) unrhyw gorff/gyrff corfforaethol sydd â lleoliad busnes neu dir yn ardal yr Awdurdod, ac y mae gennyf fuddiant llesiannol mewn dosbarth o warantau'r corff hwnnw/cyrff hynny sy'n werth mwy na £25,000 neu ganfed ran o gyfanswm cyfalaf cyfranddaliadau'r corff hwnnw/cyrff hynny (pa un bynnag yw'r isaf):
Enw'r Cwmni
Dim
5. Manylion unrhyw gontract am nwyddau, gwasanaethau neu waith a wnaed rhwng yr Awdurdod a mi, neu unrhyw fusnes y mae gennyf fuddiant ynddo:
Manylion y contract Enw'r busnes y mae gen i fuddiant
Lease from CCC on pitches at Heol Bethlehem, Ffairfach and a licence to operate sports hall and gym Tregib Sports Facilities Ltd
6. Manylion unrhyw dir y mae gennyf i, neu aelod o'm teulu, fuddiant llesiannol ynddo ac sydd yn ardal yr Awdurdod (nodwch hefyd gyfeiriad unrhyw eiddo yr ydych chi neu eich teulu yn berchen arno):
Cyfeiriad y tir/eiddo
Home address declared and withheld (40% share)
7. Manylion unrhyw dir y mae'r Awdurdod yn landlord arno ac y mae'r tenant yn gwmni y mae gennyf fuddiant llesiannol ynddo:
Cyfeiriad/Disgrifiad o'r Tir Manylion y buddiant
See 5 above -
8. Manylion unrhyw dir yn ardal yr Awdurdod y mae gennyf drwydded (ar fy mhen fy hun neu ar y cyd ag eraill) i'w feddiannu am fis neu gyfnod hwy:
Cyfeiriad/disgrifiad o'r tir Tymor y drwydded
See 5 above -
9. Yn ogystal yr wyf yn datgan fy mod yn aelod o'r cyrff canlynol neu'n dal swydd reolaeth gyffredinol ynddynt:
£nw'r sefydliad/corff Swydd a ddelir
Clwb Peldroed Llandeilo AFC Cadeirydd
Royal British Legion Llandeilo Cadeirydd
Llandeilo 41 Club Treasurer
Llandeilo Round Table 778 Honorary Member
Llandeilo Sports Association Cadeirydd
Llandeilo Town Twinning Is-Gadeirydd
Llandeilo Dementia Friendly Treasurer
Big Bocs Bwyd Llandeilo Treasurer
Ebenezer Baptist Chapel -
LGU Retired Member
Llandeilo Town Council Resigned from Llandeilo Town Council September 2022
R.C. Maridunium Caerfyrddin Aelod
Llandeilo Ex Tablers -
Llandeilo Civic Trust -
Llandeilo RFC Sponsor
Dyffryn Cennen Community Council Co-opted in April 2023 to represent Ffairfach Ward
10. New Line
Title for Only Column
dim