Agenda item

CAIS AM OLLYNGIAD GAN Y CYNGHORYDD WENDY HERON

Cofnodion:

Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i gais gan y Cynghorydd Wendy Heron am ollyngiad o dan ddarpariaethau Rheoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) i siarad a phleidleisio mewn perthynas â busnes y cyngor, yn ystod cyfarfodydd Cyngor Cymuned Henllanfallteg ynghylch darparu datrysiad i drin carthffosiaeth ar gyfer y neuadd gymunedol, y dafarn a nifer o gartrefi yn y pentref.

 

Dywedwyd y byddai gan y Cynghorydd Heron fuddiant personol a rhagfarnol mewn busnes o'r fath, gan ei bod yn un o ymddiriedolwyr neuadd y pentref. 

 

Dywedwyd bod y Cynghorydd Heron wedi gofyn am ollyngiad yn rhinwedd Rheoliad 2(2)(d)(e)(f) a (h) h.y.:-

 

·       Rheoliad 2(2)(d) – mae natur buddiant yr aelod yn golygu na fyddai cyfraniad yr aelod i'r busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn niweidio hyder y cyhoedd o ran cynnal busnes yr awdurdod perthnasol.

·       Rheoliad 2(2) (e) - mae'r buddiant yn gyffredin i'r aelod ac i gyfran sylweddol o'r cyhoedd.

·       Rheoliad 2(2)(f) – mae cyfranogiad yr aelod yn y busnes y mae'r buddiant yn ymwneud ag ef yn cael ei gyfiawnhau gan rôl neu arbenigedd penodol yr aelod.

·       Rheoliad 2(2)(h) - mae'r busnes sydd i'w ystyried yn berthnasol i arian neu eiddo corff gwirfoddol y mae'r aelod yn aelod o'i bwyllgor neu ei fwrdd rheoli heblaw fel cynrychiolydd yr awdurdod perthnasol ac nad oes gan yr aelod unrhyw fuddiant arall yn y busnes hwnnw ar yr amod na fydd unrhyw ollyngiad yn ymestyn i gymryd rhan mewn unrhyw bleidlais mewn perthynas â'r busnes hwnnw.

 

Dywedwyd wrth y Pwyllgor, er bod y Cynghorydd Heron hefyd wedi ceisio gollyngiad yn rhinwedd Rheoliad 2(2)(c) sy'n ymwneud â chydbwysedd gwleidyddol, nad oedd hynny'n berthnasol yn yr achos hwn. Yn ogystal, nid oedd Rheoliad 2(2)(e) yn berthnasol gan nad oedd yn effeithio ar gyfran sylweddol o'r cyhoedd.

 

Pe bai'r Pwyllgor yn caniatáu cais y Cynghorydd Heron, byddai angen penderfynu ar hyd y gollyngiad hwnnw hefyd.

 

Roedd y Pwyllgor wrth ystyried y cais, wedi gwneud sylw ar yr hyn a nodwyd yn y cais gan y Cynghorydd Heron sef y posibilrwydd na fyddai cworwm gan y Cyngor Cymuned pan oedd y mater uchod yn cael ei drafod, a phe bai amgylchiadau o'r fath yn codi, dylid caniatáu gollyngiad iddi hefyd bleidleisio.

 

Wrth ystyried yr uchod roedd y Pwyllgor o'r farn, heb dystiolaeth ategol bellach yn ymwneud â chworwm, na fyddai'n gallu derbyn y cais i ganiatáu gollyngiad i bleidleisio pe bai amgylchiadau o'r fath yn codi. Fodd bynnag, gan gofio bod y cyfarfod yr oedd y Cynghorydd Heron yn ceisio gollyngiad iddo i'w gynnal ym mis Gorffennaf 2023, awgrymwyd y gallai unrhyw ollyngiad a roddwyd fod hyd at ddiwedd mis Gorffennaf a thrwy hynny alluogi'r Cynghorydd Heron i gyflwyno cais am ollyngiad pellach yn nes ymlaen a hefyd i ddarparu eglurhad yn y cais hwnnw ar y sefyllfa o ran cworwm yng nghyfarfodydd y Cyngor Cymuned.

 

Yn dilyn trafodaeth 

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu gollyngiad o dan Reoliadau 2(2)(d)(f) a (h) o Reoliadau Pwyllgorau Safonau (Caniatáu Gollyngiadau) (Cymru) 2001 i'r Cynghorydd Wendy Heron siarad, ond NID pleidleisio ar fusnes y cyngor yng nghyfarfodydd Cyngor Cymuned Henllanfallteg ynghylch darparu datrysiad i drin carthffosiaeth ar gyfer y neuadd gymunedol, y dafarn a nifer o gartrefi yn y pentref, a bod y gollyngiad yn ddilys tan ddiwedd Gorffennaf 2023.

Dogfennau ategol: