Agenda item

ADRODDIAD ARCHWILIO CYMRU - ADOLYGIAD O'R GWASANAETH GWASTRAFF, GORFFENNAF 2021; DIWEDDARIAD RHAGFYR 2022

Cofnodion:

Gan gyfeirio at gofnod 3.2 o'r cyfarfod ar 11 Mawrth 2022, bu'r Pwyllgor yn ystyried adroddiad a oedd yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am sefyllfa'r Awdurdod mewn ymateb i adolygiad Archwilio Cymru o drefniadau'r Cyngor i gynllunio a darparu ei wasanaethau gwastraff yn gynaliadwy.  Roedd yr adroddiad yn crynhoi'r prif ganfyddiadau a ddeilliodd o'r archwiliad a gynhaliwyd gan Archwilio Cymru o Wasanaethau Gwastraff yr Awdurdod.

 

Bu'r Pwyllgor yn ystyried y cynllun gweithredu a atodwyd wrth yr adroddiad a oedd yn ceisio mynd i'r afael â'r 8 argymhelliad allweddol a oedd yn deillio o ganfyddiadau'r archwiliad, ynghyd â chrynodeb o Brosiect y Strategaeth Wastraff.

 

Adroddwyd bod 7 o'r 8 prif argymhelliad wedi'u cwblhau, a bod yr argymhelliad arall yn ymwneud â gweithredu cynllun i fynd i'r afael yn gynaliadwy â nifer uchel yr achosion o dipio anghyfreithlon, drwy gyhoeddi Cynllun Ansawdd Amgylcheddol Lleol, gwaith partneriaeth parhaus drwy gyfrwng y prosiect 'Caru Cymru' a ffurfio gr?p gorchwyl a gorffen craffu.

 

Rhoddwyd sylw i'r materion/sylwadau a godwyd gan y Pwyllgor, fel a ganlyn:-

 

·       Mynegwyd pryder y byddai nifer yr achosion o dipio anghyfreithlon yn cynyddu yn dilyn y newidiadau oedd ar fin digwydd i'r gwasanaeth casglu sbwriel, ynghyd â'r problemau gweithredol oedd yn gysylltiedig â'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus. Rhoddwyd sicrwydd bod yr adran yn barod ar gyfer yr heriau a ragwelwyd mewn ymateb i newidiadau o fewn y gwasanaeth, a chadarnhawyd bod adnoddau wedi'u dyrannu ar gyfer darparu rhaglen addysg a gorfodi mewn perthynas â rhyngweithio ynghylch y cynllun casglu o ymyl y ffordd a thipio anghyfreithlon. Adroddwyd ymhellach bod adolygiad strategol o'r gwasanaeth casglu gwastraff swmpus yn cael ei gynnal a byddai adroddiad yn cael ei ystyried gan y Cabinet maes o law.

 

·       Mewn ymateb i gwestiynau gan y Pwyllgor ynghylch y gwasanaeth casglu sbwriel newydd, rhoddwyd trosolwg o'r strategaeth cyfathrebu ac ymgysylltu i'r Aelodau, a oedd yn cynnwys darparu pecynnau gwybodaeth a blychau gwydr i bob cartref. Hefyd byddai ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb mewn grwpiau cymunedol a phwyntiau Hwb er mwyn rhoi sylw'n uniongyrchol i unrhyw bryderon neu ymholiadau gan drigolion. Dywedwyd y gallai pobl hefyd gofrestru i gael gwasanaeth e-bost a/neu neges destun lle byddai neges atgoffa'n cael ei chyflwyno cyn y diwrnodau casglu.

 

·       Yn sgil ymholiad gan Aelod, cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaethau Amgylcheddol a Gwastraff Dros Dro byddai'r ddarpariaeth banciau poteli bresennol yn aros yn y tymor byr yn dilyn cyflwyno'r gwasanaeth casglu gwastraff diwygiedig, ac wedyn byddai adolygiad yn cael ei gynnal gyda'r bwriad o ddarparu cyfleusterau mewn lleoliadau strategol yn y tymor hwy, yn seiliedig ar y galw.  Yn hyn o beth, rhoddwyd sicrwydd i Aelodau y byddai unrhyw ad-drefnu o'r cyfleusterau banciau poteli yn cael ei adolygu gan y pwyllgor craffu priodol.

 

·       Anogwyd yr Aelodau i nodi'r cynnydd sylweddol a wnaed i fynd i'r afael ag argymhellion Archwilio Cymru, a roddodd sicrwydd i'r Pwyllgor fod y materion a glustnodwyd wedi cael eu hunioni neu fod hynny'n digwydd ar y pryd. O ystyried yr adroddiad cadarnhaol, cynigiwyd y gallai'r adolygiad o'r gwasanaethau gwastraff gael ei ddileu o Flaengynllun Gwaith y Pwyllgor ar gyfer 2022/23.

 

PENDERFYNWYD: 

 

3.1

Nodi'r cynnydd a wnaed gan Gyngor Sir Caerfyrddin mewn ymateb i argymhellion Archwilio Cymru ar y gwasanaethau gwastraff.

 

3.2

Gwaredu'r adolygiad o'r gwasanaethau gwastraff o Flaengynllun Gwaith y Pwyllgor ar gyfer 2022/23.

 

Dogfennau ategol: