Agenda item

SEFYDLU PARTNERIAETH ADDYSG RANBARTHOL NEWYDD

Cofnodion:

(NODER: Roedd Mr J. Morgan - Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymunedol, wedi datgan buddiant yn yr eitem hon yn gynharach a gadawodd y cyfarfod tra bo’r eitem yn cael ei hystyried)

 

Bu'r Cabinet yn ystyried adroddiad, ynghyd â chytundeb cyfreithiol drafft, ar y bwriad i sefydlu partneriaeth ranbarthol newydd i ddarparu model newydd o ddarpariaeth addysg ar sail ôl troed De-orllewin Cymru rhwng awdurdodau lleol Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Dinas a Sir Abertawe a hynny o dan yr enw 'Partneriaeth’. 

 

Nodwyd, pe bai'n cael ei gymeradwyo, er y byddai'r bartneriaeth yn disodli'r hen bartneriaeth addysgol a ddarparwyd gan ERW, y byddai Cyd-bwyllgor ERW yn parhau mewn grym er mwyn dirwyn y gwaith i ben a sefydlu'r holl rwymedigaethau sy'n weddill. Bryd hynny, byddai'r holl bartneriaid sy'n weddill yn ERW yn tynnu'n ôl yn dilyn un wythnos o rybudd a byddai ERW yn cael ei ddiddymu, a byddai cytundeb cyfreithiol Cyd-bwyllgor ERW yn cael ei amrywio er mwyn darparu ar gyfer y trefniadau i'w ddirwyn i ben. Fel rhan o'r weithred amrywio honno, cytunwyd y dylid rhannu holl rwymedigaethau ERW sy'n weddill ymhlith y partneriaid presennol a'u cyfrifo ar sail pro rata, gan ystyried a didynnu yn y lle cyntaf unrhyw rwymedigaethau gan gynghorau Castell-nedd Port Talbot a Cheredigion yn unol â chymalau 15.2 a 15.4 o gytundeb ERW.

 

Mynegwyd gwerthfawrogiad i'r holl staff a oedd yn ymwneud â sefydlu Partneriaeth a sefydlu'r cytundeb cyfreithiol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

8.1

Cymeradwyo creu Gr?p Cynghorwyr - Craffu ar y Cyd ar sail y cylch gorchwyl a nodir yn y cytundeb cyfreithiol, fel y'i diwygiwyd o bryd i'w gilydd;

8.2

Cymeradwyo'r cytundeb cyfreithiol drafft (sydd wedi'i atodi yn Atodiad A) i sefydlu cyd-bwyllgor ar gyfer partneriaeth addysg ranbarthol newydd o dan yr enw PARTNERIAETH i gefnogi'r gwaith o ran gwella ysgolion;

8.3

Cymeradwyo penodi'r Arweinydd yn aelod o'r cyd-bwyllgor;

8.4

Dirprwyo i'r Cyd-bwyllgor y swyddogaethau hynny sy'n angenrheidiol i gefnogi'r gwaith o ran gwella ysgolion yn ardal y Cyngor a'r rhanbarth, gan gydnabod a derbyn y bydd y Cyngor a'r awdurdodau lleol eraill yn y rhanbarth yn cadw'r cyfrifoldeb statudol am berfformiad ysgolion, ynghyd â'r cyfrifoldeb dros arfer pwerau statudol, ymyrraeth a threfniadaeth ysgolion yn eu priod ardaloedd;

8.5

Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Addysg ar y cyd â'r Arweinydd, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Gwasanaethau Plant a Phennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith i wneud unrhyw welliannau angenrheidiol pellach i'r cytundeb cyfreithiol a rhoi awdurdod i'r Prif Swyddog Cyfreithiol i ymrwymo i'r cytundeb ar ran y Cyngor ynghyd ag unrhyw ddogfennau cyfreithiol ategol sy'n angenrheidiol i hwyluso'r gwaith o greu a gweithredu'r bartneriaeth newydd;

8.6

Cymeradwyo bod Partneriaeth yn darparu gwasanaethau i gynghorau nad ydynt yn bartïon i'r cytundeb cyfreithiol, sef Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, Cyngor Sir Ceredigion a Chyngor Sir Powys yn unol â chymal 14 y cytundeb cyfreithiol gydag awdurdod yn cael ei ddirprwyo i Gyd-bwyllgor Partneriaeth i gytuno ar y telerau y bydd gwasanaethau o'r fath yn cael eu darparu;

8.7

Cymeradwyo creu Gr?p Cynghorwyr - Craffu ar y Cyd ar sail y cylch gorchwyl a nodir yn y cytundeb cyfreithiol, fel y'i diwygiwyd o bryd i'w gilydd.

 

Dogfennau ategol: