Agenda a chofnodion drafft

Yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Gymraeg - Dydd Mercher, 10fed Gorffennaf, 2024 1.00 yp

Lleoliad: Ystafell Aelod y Cabinet, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Julie Owens  01267 224088

Nodyn: Originally 9th July 

Eitemau
Rhif eitem

1.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Cofnodion:

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol. 

2.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 16 MAI 2024 pdf eicon PDF 81 KB

Cofnodion:

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Mai 2024, gan ei fod yn gywir. 

 

3.

PENODI LLYWODRAETHWYR A.LL pdf eicon PDF 103 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Aelod Cabinet yn ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law am y swyddi Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn y sir. Roedd gwahoddiad i gyflwyno enwebiadau wedi'i roi i'r Cadeirydd, i Bennaeth yr Ysgol ac i'r Aelod(au) Lleol yn achos Ysgolion Cynradd/yr aelod(au) a oedd yn llywodraethwyr yn achos Ysgolion Uwchradd.

 

Dywedwyd bod Llywodraethwyr Awdurdod Lleol yn cael eu penodi am 4 blynedd ac, os oedd y lle'n wag oherwydd bod cyfnod yr unigolyn yn y swydd yn dod i ben, bod nodyn ynghylch hynny yn y manylion am yr unigolyn os oedd am gael ei ailbenodi.

 

Nodwyd hefyd y gallai'r holl Gynghorwyr Sir, ar ôl cael eu hethol, bennu ar ba gyrff llywodraethu ysgolion y byddent yn eistedd, a byddai eu penderfyniad yn cael blaenoriaeth dros Lywodraethwyr Awdurdod Lleol na chafodd eu hethol. O ganlyniad, gallai Cynghorwyr Sir enwebu i wasanaethu fel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol ar ysgol lle nad oedd lle gwag ac os oedd gormod o lywodraethwyr, byddai'r Cyngor yn nodi pa Lywodraethwr Awdurdod Lleol yr oedd yn ofynnol iddo roi'r gorau i'r swydd.

 

PENDERFYNWYD, ar ôl ystyried y ceisiadau oedd wedi dod i law, benodi'r canlynol yn Llywodraethwyr Awdurdod Lleol er mwyn cyflawni'r rhwymedigaethau statudol i lenwi swyddi gwag ar Gyrff Llywodraethu :- 

 

Ysgol Gynradd

Penodiadau

Dafen

(1 swydd wag – 1 enwebiad)

Mrs E. Jones

Laugharne

(1 swydd wag o 12.10.24 – 1 enwebiad)

Cyng. Jane Tremlett

 

Llanmiloe

(1 swydd wag – 1 enwebiad)

Ms A. Gibbs

 

Mynyddygarreg

(1 swydd wag – 1 enwebiad)

Ms L. Reeves-Davies

 

Teilo Sant

(2 swydd wag – 2 enwebiad)

Mrs A. E. Jones

 

Mr E Madoc Jones

 

Y Dderwen

(1 swydd wag o 26.09.24 – 1 enwebiad)

Cyng. Peter Hughes-Griffiths

 

 

Ysgol Uwchradd

Penodiadau

Bro Myrddin

(1 swydd wag o 26.09.24 – 1 enwebiad)

Cyng. Peter Hughes-Griffiths

Dyffryn Aman

(3 swydd wag [1 cyfredol a 2 o 05.09.24]

2 enwebiad)

Mrs N. Evans

(o 05.09.24)

 

Mr D. Jenkins

(o 05.09.24)