Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Trwyddedu - Dydd Iau, 11eg Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kevin Thomas  01267 224027

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr S. Curry, W.T. Evans a B.A.L. Roberts.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Ni chafwyd datganiadau o fuddiant personol.

3.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU 'A' A GYNHALIWYD AR 30 EBRILL, 2024. pdf eicon PDF 96 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod Is-bwyllgor Trwyddedu “A” a gynhaliwyd ar 30 Ebrill 2024, gan eu bod yn gywir.

4.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION CYFARFOD Y PWYLLGOR TRWYDDEDU A GYNHALIWYD AR 18 EBRILL, 2024. pdf eicon PDF 78 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL lofnodi cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Trwyddedu a gynhaliwyd ar 18 Ebrill 2024, gan eu bod yn gywir.

5.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIAD SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 12 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007 GAN EI FOD YN CYNNWYS GWYBODAETH AM UNIGOLYN PENODOL.

 

OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATER HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

PENDERFYNWYD, yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i newidiwyd gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007, orchymyn i'r cyhoedd adael y cyfarfod tra oedd yr eitemau canlynol yn cael eu hystyried, gan fod yr adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym mharagraff 12 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r Ddeddf.

6.

MR RICHARD DENNIS THOMAS - CAIS AM DRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cais gan Mr Richard Dennis Thomas, 9 Bryn Gwdig, Porth Tywyn am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Thomas ynghylch ei gais.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Thomas yn cael ei ganiatáu a'i fod yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL ganiatáu cais Mr Richard Dennis Thomas am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat a rhoi rhybudd iddo ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

7.

MR JASON ROBERT HUGHES -TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Cofnodion:

Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod Mr Jason Robert Hughes, 46 Heol Cwmaman, y Garnant yn meddu ar Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat gyda'r Awdurdod.  Rhoddodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu wybod i'r Pwyllgor am yr amgylchiadau a oedd wedi codi mewn perthynas â chais Mr Hughes.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Hughes ynghylch y materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.  

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Mr Hughes yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fod Mr Hughes yn cael rhybudd ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

8.

MR LEE JENKINS - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Atgoffwyd y Pwyllgor fod adroddiad yn ymwneud â Mr Lee Jenkins, 89 James Street, Llanelli sy'n meddu ar Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat gyda'r Awdurdod, wedi cael ei dynnu'n ôl yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Ebrill 2024, er mwyn cael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiad ers i'r eitem gael ei rhoi ar agenda'r cyfarfod hwnnw. Rhoddodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu wybod i'r Pwyllgor am yr amgylchiadau a oedd wedi codi mewn perthynas â chais Mr Jenkins.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Jenkins ynghylch y materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.  

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod Mr Jenkins yn cael rhybudd terfynol ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

 

Ar hynny

 

PENDERFYNODD y Pwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

PENDERFYNWYD rhoi rhybudd terfynol i Mr Jenkins ynghylch ei ymddygiad yn y dyfodol.

9.

MR DANIEL THOMAS LESLIE GRIFFITHS - CAIS AM DRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cais gan Mr Daniel Thomas Leslie Griffiths, 19 Maes y Dderwen, Llangennech, Llanelli am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Griffiths ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Griffiths yn cael ei wrthod.

 

Ar hynny:

 

PENDERFYNODD y Pwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ar ôl y toriad, ailymgynullodd y Pwyllgor i roi ei benderfyniad.

 

PENDERFYNWYD caniatáu cais Mr Daniel Thomas Leslie Griffiths am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat.

 

Y Rhesymau:

 

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, yr oedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded.

 

10.

MR KHALIL JUMAA - CAIS AM DRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried cais gan Mr Khalil Jumaa, 17 Upper William Street, Llanelli am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat.

 

Bu'r Pwyllgor yn cyfweld â Mr Jumaa ynghylch ei gais a'r materion a godwyd gan yr Uwch-swyddog Trwyddedu.

 

Argymhellodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu fod cais Mr Jumaa yn cael ei wrthod.

 

Ar hynny:

 

PENDERFYNODD y Pwyllgor YN UNFRYDOL gynnal sesiwn preifat er mwyn cael cyngor cyfreithiol yn unol â Pharagraff 16 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.

 

Ar ôl y toriad, ailymgynullodd y Pwyllgor i roi ei benderfyniad.

 

PENDERFYNWYD caniatáu cais Mr Khalil Jumaa am Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat.

 

Y Rhesymau:

 

Ar sail y dystiolaeth a gyflwynwyd, yr oedd y Pwyllgor yn fodlon bod yr ymgeisydd yn rhywun addas a phriodol i feddu ar drwydded.

 

11.

MR DAVID RONALD MACLAGGAN-WALKER - TRWYDDED YRRU DDEUOL CERBYD HACNAI/HURIO PREIFAT

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Cyfeiriodd yr Uwch-swyddog Trwyddedu at yr eitem ar yr agenda y diwrnod hwnnw yn ymwneud â Mr David Ronald Maclaggen-Walker o 49 Heol Cwmgarw, Brynaman Uchaf, Rhydaman, sy'n meddu ar Drwydded Yrru Ddeuol ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat gyda'r Awdurdod a dywedodd fod yr eitem wedi'i thynnu yn ôl am y rhesymau a nodwyd yn y cyfarfod.

 

PENDERFYNWYD nodi bod yr eitem ar yr agenda yn ymwneud â Thrwydded Yrru Ddeuol Mr David Ronald Maclaggen-Walkers ar gyfer Cerbyd Hacni/Hurio Preifat wedi'i thynnu yn ôl.