Agenda

Rhithwir, Cydbwyllgor Llywodraethu Partneriaeth Pensiwn Cymru - Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2024 10.00 yb

Lleoliad: Rhith-Gyfarfod - ddim ar gael. Cyfarwyddiadau

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Dogfennau ychwanegol:

2.

PENODI CADEIRYDD Y CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU AM Y 12 MIS CALENDR SYDD I DDOD

Dogfennau ychwanegol:

3.

PENODI IS-GADEIRYDD Y CYD-BWYLLGOR LLYWODRAETHU AM Y 12 MIS CALENDR SYDD I DDOD

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGANIADAU O FUDDIANT

Dogfennau ychwanegol:

5.

I LOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNODION CYFARFOD Y CYD-BWYLLGOR A GYNHALIWYD AR Y 13EG MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 184 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

FFURFLEN / ARCHWILIAD FLYNYDDOL 2023/24 pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

DIWEDDARIAD AWDURDOD CYNNAL pdf eicon PDF 167 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADOLYGIAD COFRESTR RISG CHWARTER 2 2024 pdf eicon PDF 154 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADOLYGIADAU POLISI BLYNYDDOL pdf eicon PDF 157 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

DIWEDDARIAD GAN Y GWEITHREDWR - ADOLYGIAD Ch1 2024 pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

ADRODDIADAU PERFFORMIAD FEL AR 31 MAWRTH 2024 pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

DIWEDDARIAD MARCHNADOEDD PREIFAT - ECWITI PREIFAT pdf eicon PDF 152 KB

Dogfennau ychwanegol:

13.

GORCHYMYN I'R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD

NI DDYLID CYHOEDDI’R ADRODDIADAU SY’N YMWNEUD Â’R MATERION CANLYNOL GAN EU BOD YN CYNNWYS GWYBODAETH EITHRIEDIG FEL Y’I DIFFINIWYD YM MHARAGRAFF 14 O RAN 4 O ATODLEN 12A I DDEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 FEL Y’I DIWYGIWYD GAN ORCHYMYN LLYWODRAETH LEOL (MYNEDIAD AT WYBODAETH) (AMRYWIO) (CYMRU) 2007. OS BYDD Y PWYLLGOR AR ÔL CYNNAL PRAWF LLES Y CYHOEDD YN PENDERFYNU YN UNOL Â’R DDEDDF, I YSTYRIED Y MATERION HYN YN BREIFAT, GORCHMYNNIR I’R CYHOEDD ADAEL Y CYFARFOD YN YSTOD TRAFODAETH O’R FATH.

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADOLYGIAD PERFFORMIAD BENTHYCA GWARANNAU 2023/24

15.

GWASANAETH YMGYSYLLTU ROBECO - ADRODDIAD YMGYSYLLTU Ch1 2024

16.

ADRODDIADAU BUDDSODDI CYFRIFOL A RISG HINSAWDD

17.

ADOLYGIAD O IS-GRONFA PPC

18.

PENODIADAU RHEOLWR BUDDSODDI EIDDO TIROL PPC